Projekt för att minska behovet av isbrytning i Bottenviken

november 13, 2018 Sjöfart

Isen ställer till stora problem för sjöfarten i Luleå hamn. Nu startar ett isreduceringsprojekt inom ramen för farledsprojekt Malmporten som i maj fick klartecken av Mark- och miljööverdomstolen.

Viktigast för isreduceringsstudien blir att kunna motivera den miljömässiga fördelen utifrån mindre bränsleåtgång för fartyg och bogserbåtar samt tidsvinsten som fartygen beräknas göra. Det bedömer professorerna Lennart Fransson, Luleå och Kaj Riska, Helsingfors, som ska komma med förslag på problemlösningar. Båda har sedan tidigare gedigen erfarenhet av tillämpad isforskning respektive arktisk teknik.

Snabb isbildning skapar nämligen problem i vändområden, farledsböjar och innerhörn på kajer. Istillväxten i krossad is går tre till fem gånger snabbare jämfört med tillväxt i slät is, visar förstudien som gjorts av projektledare Mikael Sandström och Mikael Pesula vid Sjöfartsverket. Båda har lång erfarenhet av isbrytning i främst Bottniska viken.

– Bottentemperaturen vintertid i Luleå hamn ligger kring 0,5 plusgrader. Om yttemperaturen kan höjas med någon tiondels grad, genom till exempel cirkulation av bottenvatten eller med hjälp av annat varmt vatten, så leder det till minskad istillväxt, förklarar Lennart Fransson.

– Helt isfritt är inte optimalt eftersom det kostar både energi och pengar i onödan. I Uleåborg har användning av processavloppsvatten från ett företag i närheten lett till att tiden för fartygsanlöp i hamnen reducerats med upp till fyra timmar, säger Mikael Sandström, projektledare.

Konsultrapporten väntas klar våren 2019 och då presenteras förslag om vilken åtgärd som anses mest lämplig i sammanhanget.

Totalkostnaden för de sex aktiviteterna beräknas till cirka 21 miljoner kronor, varav NDPTL (Northern Dimension Partnership on Transport and Logistics) bidrar med cirka 8 miljoner kronor. Resterande kostnad, cirka 13 miljoner kronor, finansieras av Sjöfartsverket, Trafikverket och Luleå hamn.

Projektet presenteras inför NDPTL:s styrelsekommitté i Kiruna tisdagen den 13 november. NDPTL består av elva medlemsländer och i år har Sverige ordförandeskapet. Isreduceringsstudien är en av sammanlagt sex aktiviteter inom underprojektet NDPTL i farledsprojekt Malmporten i Luleå.


Läs mer