Global miljardsatsning för en fossilfri sjöfart

december 18, 2019 Miljö/CSR , Sjöfart

Foto: Wallenius Marine.

Den internationella sjöfartsnäringen presenterar idag en gemensam plan för en global forsknings- och utvecklingsfond för att möjliggöra fossilfri sjöfart. Fonden skall finansieras av rederier med 50 miljarder kronor över 10 år.

Förslaget som är unikt i sitt slag från en global näring har idag presenterats med syfte att möjliggöra fossilfri sjöfart. Förslaget innehåller en finansieringsmekanism som förbinder den internationella handelsflottan att bidra till fonden med 5 miljarder US Dollar, motsvarande cirka 50 miljarder svenska kronor, över en tioårsperiod.

Finansieringen bygger på obligatorisk inbetalning till fonden baserad på 2 USD per ton konsumerat bränsle. Fonden kommer även vara öppen för bidrag från externa finansiärer.

– Koalitionen av branschorganisationer bakom detta förslag visar verkligt ledarskap. Rederinäringen måste minska sina koldioxidutsläpp för att möta den ambitiösa utmaning som IMO har ställt. Innovation är därför avgörande om vi ska utveckla den teknik som kommer att driva den fjärde framdrivningsrevolutionen. Detta förslag är enkelt, ansvarsfullt och leveransbart och vi hoppas att alla regeringar kommer att stödja detta djärva steg, kommenterarr Esben Poulsen, ordförande för ICS i ett pressmeddelande.

Svensk Sjöfart antog år 2009 som första rederiförening i världen målet att reducera klimatutsläppen till noll senast 2050.

– Svensk Sjöfart är medlemmar i ICS och har deltagit aktivt i arbetet med att utforma förslaget som vi stödjer fullt ut, kommenterar Fredrik Larsson ansvarig för miljö- och klimatfrågor på Svensk Sjöfart och som deltagit i arbetet med att utarbeta förslaget.

Den internationella sjöfarten transporterar cirka 90 procent av världshandeln och står för ungefär 2 procent av de globala klimatutsläppen.

– Förslaget innebär att de som släpper ut mest också får betala in mest till fonden och sedan ska medlen användas till forskning och utveckling som leder till minskade klimatutsläpp från hela sektorn.

ICS har under flera års tid arbetat med förslaget tillsammans med ett antal andra globala sjöfartsorganisationer. Förslaget har nu lagts fram till FN:s sjöfartsorgan IMO, International Maritime Organization som förväntas diskutera förslaget på ett möte i London i april 2020.

För att klara av klimatutmaningen och målet i Parisavtalet behövs stora reduktioner av växthusgasutsläppen. Sverige har högt ställda klimatmål och flera svenska rederier har testat lösningar som med hjälp av fonden skulle kunna skalas upp och bidra till minskade utsläpp.

– Exempelvis har rederierna Furetank och Tärntank utfört fullskaliga tester med det miljö- och klimatvänliga bränslet biogas i sina fartyg. Vår medlem Wallenius Marine arbetar aktivt för att minska utsläppen och just nu pågår ett forskningsprojekt tillsammans med RISE där man undersöker möjligheterna att driva fartygen med vindkraft. Ett ytterligare exempel är Stena Line som varit banbrytande genom att konvertera en av deras Tysklandsfärjor till metanoldrift. Om dessa projekt skulle skalas upp och om dess teknik skulle användas av andra skulle vi kunna minska klimatutsläppen dramatiskt, kommenterar Fredrik Larsson.