Biobränslebrist hotar klimatmålen

mars 14, 2018 Miljö/CSR , Transport
Biobränslebrist hotar klimatmålen

–  Vi har ett annat tonläge idag, man ser affärsmöjligheter istället för ökade kostnader, säger Svante Axelsson. Foto: Klara Eriksson.

Utsläppen från inrikes transporter, utom inrikes flyg, ska minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med 2010. Det har riksdagen slagit fast i sina klimatmål. Men bristen på biodiesel, HVO, kan göra målet svårt att nå.

Är det möjligt för transportsektorn att uppnå 2030-målet – och i så fall hur? Den frågan debatterades livligt av företrädare för transportsektorn på ett seminarium i regi av Transportföretagen i januari. Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige, iklädde sig optimistrollen i debatten och menade att den tekniska utvecklingen och det attitydskifte som pågår nu kommer att skapa en “snöbollseffekt” som gör 2030-målet nåbart.

– Elektrifieringen är den rörelse som överraskar mest, vi ser en enorm förändring i köpbeteende. År 2021 kommer elbilar vara helt dominerande.

Han hade aldrig trott att priset på elbilar skulle sjunka så snabbt.

– När det väl händer går det fort. Idag är det även andra drivkrafter än klimatpolitik som driver utvecklingen mot renare fordon, inte minst den giftiga luften i Kinas storstäder.

Politiskt attitydskifte

Enligt Svante Axelsson skedde ett viktigt attityd-skifte även på politisk nivå från klimatmötet i Köpenhamn 2009 till mötet i Paris 2015.

– Det är ett byte av hjärnhalva från offerkofta till näringspolitik. Vi har ett annat tonläge idag, man ser affärsmöjligheter istället för ökade kostnader.

För godstrafiken pekade Svante Axelsson på att många åtgärder behöver till för att klimatmålet ska nås: för sjöfarten krävs regeländringar för att öka konkurrenskraften, bland annat en översyn av farledsavgifter och rabatter vid anlöp i flera hamnar. För järnvägen föreslog han bl a längre tåg och högre tillåtet axeltryck för att öka kapaciteten.

– Vi skulle även behöva se över hur omlastning mellan olika transportslag kan bli effektivare, kanske med någon typ av omlastningsstöd.

– HVO är en importvara och tillgången begränsas av EU-politik. Om även sjöfarten och flyget ska drivas med HVO kommer bristen bli ännu större, säger Ulf Perbo.
Foto: Klara Eriksson.

HVO-brist försvårar

För lastbilstrafiken pekade Svante Axelsson ut ett ökat användande av biodrivmedlet HVO som lösning för att nå klimatmålet, något som ifrågasattes av Ulf Perbo, näringspolitisk chef för Transportföretagen. Han menade att tillgången till biodiesel styrs av EU-politik.

– EU har ett mål att 10 procent av drivmedlet ska vara fossilfritt och Sverige importerar HVO från andra länder i Europa. Ur marknadssynpunkt är det svårt att förstå hur ett land ska kunna ha 50 procent biodrivmedel om det bara finns 10 procent biodrivmedel i Europa. HVO är dessutom en ren importvara, vad gör vi om Tyskland slutar exportera?

Transportföretagen stödjer 2030-målet menade Ulf Perbo.

– Men vi är mer pessimistiska. Om även sjöfarten och flyget ska drivas med HVO – då kommer bristen bli ännu större.

Av Klara Eriksson

Ur Intelligent Logistik nr 1 2018

Så ska 2030-målet nås enligt Fossilfritt Sverige

  1. Stadstrafik: Elektrifiering av bilar, bussar och lastbilar ger bättre stadsluft och minskat buller.
  2. Regionaltrafik: Elvägar på vissa sträckor och biogasdrift för regional buss och lastbilstrafik.
  3. Långväga transporter: Ökad inblandning av biodiesel (HVO), så att transporter kan ske även där bara fossila alternativ finns att tillgå.
  4. Sjöfart: Kan övergå biobaserade motsvarigheter till metanol och flytande fossil gas, LNG. Elektrifierad färjetrafik på kortare sträckor.
  5. Flyg: Byte till biodrivmedel på kort sikt, hybridlösningar på längre sikt, beroende på batteriutvecklingen.

Läs mer