Regeringen vill ha bättre kontroll av yrkestrafiken

mars 13, 2012 LOGISTIK , TRANSPORT

Regeringen har gett Rikspolisstyrelsen och Transportstyrelsen i uppdrag att följa upp och analysera regelefterlevnaden inom yrkestrafiken på väg. Senast 1 mars 2013 ska myndigheterna rapportera åtgärder.

En effektiv tillsyn och kontrollverksamhet är grundläggande för trafiksäkerheten på väg och för en sund konkurrens inom vägtransportmarknaden. Nu har regeringen gett Rikspolisstyrelsen och Transportstyrelsen uppdraget att se över om reglerna efterlevs inom yrkestrafiken på väg.
Uppdraget innebär också att myndigheterna ska redovisa åtgärder som behövs för att underlätta och effektivisera myndigheternas tillsyn och kontroll av yrkestrafiken. Uppdraget ska redovisas senast den 1 mars 2013.
– Det är för oss helt oacceptabelt om seriösa näringsidkare får lida för att andra inte följer regelverket. Vi vill kunna fatta väl avvägda beslut om rätt åtgärder, därför krävs ett bättre underlag om regelefterlevnaden inom yrkestrafiken på väg, för såväl åkeri- som buss- och taxinäringen, säger infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd i ett pressmeddelande.
– Polisen lägger redan idag ner stora resurser på trafikövervakning och mot brottsligheten inom yrkestrafiken. Men samtidigt kan det finnas skäl att se över delar av regelverket och hur man kan vässa kontroll- och tillsynsmyndigheternas arbete ytterligare. Att nu våra myndigheter samordnat ska följa upp yrkestrafiken på väg är positivt för alla parter, kommenterar justitieminister Beatrice Ask.
 

Välkomnar beslutet

Regeringsbeslutet välkomnas av Sveriges Åkeriföretag.
– Vi ser nu fram emot att få bistå myndigheterna med våra erfarenheter och expertis i deras arbete att ta fram förslag till åtgärder, kommenterar Johan Lindström, verkställande direktör i Sveriges Åkeriföretag.
Organisationen anser att kontrollerna hittills varit mycket bristfälliga, vilket lett till ”social dumping, marknadsstörningar och illojal konkurrens”. För att råda bot på problemen inom yrkestrafiken har Sveriges Åkeriföretag tidigare föreslagit en ny specialiserad myndighet för kontroll av yrkestrafiken liknande de organ som finns i andra länder.
– Vi är dock inte fastlåsta i vårt tänkande att det ska vara en ny myndighet. Effektivare samarbete mellan existerande myndigheter kan också vara en bra lösning om det leder till samma mål, konstaterar Johan Lindström.
 

Läs mer

Fyra års fängelse för Skaraslättens fd vd

”Egenföretagare” med slavavtal dumpar transportmarknaden


Läs mer