Internationell handel framgångsfaktor för SMF

januari 31, 2013 Logistik

Små och medelstora företag, SMF, har dubbelt så stor chans att lyckas bra om de bedriver handel med internationella marknader , jämfört med strikt inhemska företag. Det visar en färsk studie från IHS och DHL Express.

Internationell handel och samarbete mellan olika länder har blivit en viktig drivkraft för små och medelstora företag (SMF) att nå framgång. IHS och DHL Express studie “Internationalisation – a driver for business performance”.

Studien utfördes under september-november 2012 och innefattar bl a intervjuer med 410 vdar på små och medelstora företag (SMF) i länder som ingår i G7 och BRICM (Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Mexiko). 

Studien visar att 26 % av de SMF som handlar internationellt har överträffat sin marknad, i motsats till bara 13 % av dem med endast verksamhet i sitt hemland.

De viktigaste fördelarna med det internationella utbytet uppges vara tillgången till  nya marknader samt möjligheten att utnyttja ny kunskap och teknik som särskiljer deras produkter eller tjänster.

– Det starka sambandet mellan förbättrade affärsresultat och gränsöverskridande handel tyder på att det finns en tydlig fördel för små och medelstora företag att bli globala, kommenterar Ken Allen, global vd på DHL Express.

Undersökningen visar också att SMF grundade under de senaste fem åren i högre utsträckning har internationell verksamhet än äldre småföretag, trots att de har haft mindre tid på sig att utöka sin verksamhet. Majoriteten av de SMF som utökat sin verksamhet under de senaste tre åren planerar också att öka sin exportandel under kommande tre år, trots det osäkra ekonomiska läget.

Infrastruktur hindrar 

Studien visar också att bristande infrastruktur begränsar konkurrenskraften genom att minska företagens effektivitet. De största farhågorna vid internationell handel är brist på tillgänglig information på utländska marknader, höga tullavgifter och svårigheten att etablera kontakt med utländska partners och en internationell kundbas.

Företag i G7-länderna ligger även efter företag i BRICM när det kommer till internationalisering. Troligen beror detta på att industriländer fortfarande har högre konsumtion per invånare än tillväxtländer, vilket motiverar SMF från BRICM att göra affärer internationellt. G7-företagen står därmed inför en stor utmaning att utveckla sin internationella verksamhet då maktbalansen oundvikligen skiftar österut.

Logistik som konkurrensfördel

Företag från BRICM lägger också större tonvikt på logistik som en positiv inverkan på deras internationella verksamhet än sina motsvarigheter i G7, vilket tyder på att de förlitar sig mer på effektiva transporter och tullprocesser för att övervinna hinder gällande infrastrukturen, men också att de ser logistiktjänster som en konkurrensfördel för sin verksamhet.

– Internationell handel skapar enormt värde för SMF. Kanske mest påtagligt är att konkurrera internationellt tvingar dem att vässa sina egna interna verksamheter och processer, vilket gynnar både deras verksamhet på sin inhemska marknad och utomlands.

Trots det betydande bidrag som små och medelstora företag ger till arbetskraft och mervärde för en ekonomi, finns det en verklig brist på tillförlitlig och aktuell information om SMF på en land-för-land basis.
– Denna brist på information är i sig en begränsning för små och medelstora företag, eftersom det begränsar företagens möjligheter att organisera sig och lägga fram sitt ärende kring trovärdiga uppgifter, i grund och botten att ha en “röst”, kommenterar Dick Buttigieg, vd på IHS.

Hilda Hultén

Länk till studien: Internationalisation – a driver for business performance


Läs mer