Hallå där !

september 19, 2012 Intervjun , Logistik
Hallå där !

Sofia Wallström, som just nu utreder konkurrensvillkoren på apoteksmarknaden för regeringens räkning.

Bakgrund
I Intelligent Logistik nummer 5 2012 som utkom med Dagens Industri den 21 september, kartlägger vi apoteksmarknadens logistik och leveransvillkor efter avregleringen. Det visade sig att apoteken har svårt att leva upp till de statliga krav som ställs på leveranserna, särskilt nämns den så kallade 24-timmarsregeln, som innebär att apoteken måste tillhandahålla receptbelagda läkemedel senast 24 timmar efter att kunden efterfråger dem. En statlig utredning om prissättning, tillgänglighet och konkurrensvillkor pågår. Utredare är Sofia Wallström, länsråd i Västmanland, och utredningen skall redovisas den 1 november i år. Vi har frågat henne vad hon anser vara de stora problemen på apoteksmarknaden.

Är det rimligt att ställa dessa leveranskrav på apoteken?
Det framstår som rimligt att kräva att apoteken normalt ska kunna leverera läkemedel, som inte finns i lager, inom en viss kortare tid. En praxis om 24 timmar gällde även före omregleringen. Utredningen har dock funnit att det finns oklarheter kring regelns innebörd, t.ex. de möjligheter till undantag som finns. Det kan därför finnas behov av förtydliganden.

Tas 24-timmarsregeln upp i utredningen, och isf på vilket sätt?
I de direktiv som regeringen gett utredningen framgår att vi ska se över apotekens tillhandahållandeskyldighet och partihandlarnas leveransskyldighet. Därmed ingår alltså den s.k. 24-timmarsregeln i uppdraget. Utredningens överväganden och förslag kommer att presenteras i det första delbetänkandet som ska lämnas senast den 1 november.

Branschen påstår att servicegraden på apoteken i princip är densamma som innan avregleringen, stämmer det?
Enligt de data som utredningen har tillgång till är servicegraden nästan oförändrad.
 

Tycker du att apoteken lever/har levt upp till de krav som rimligtvis bör ställas på deras servicenivå och leveransprecision, och om inte: vad beror det främst på?
Trots att skillnaderna jämfört med före omregleringen är små bör det finnas utrymme för förbättringar. Viktigt är även att information och hjälp till patienten fungerar när läkemedlet inte kan lämnas ut direkt. Några faktorer som i viss mån kan ha påverkat tillhandahållandet är att det finns många relativt nya apotek som inte lärt sig sin kundkrets, att utvecklingen gått mot genomsnittligt mindre apotek som därmed har mindre lager samt att många apotek under de första åren haft inkörningsproblem med sina IT-system. En annan förändring är att apoteken inte har insyn i konkurrerande apoteks lagersaldo och därmed har svårare att hänvisa kunden till annat apotek där det efterfrågade läkemedlet finns.

Innehåller utredningen ni kommer att presentera några förslag som kommer att påverka leveransvillkoren i apoteksbranschen?
Utredningen har sett över hela distributionskedjan och det kan inte uteslutas att vissa förslag som lämnas kan ha sådan påverkan.

Läs reportaget om apoteksmarknaden, där hård kritik riktas mot bl a distributörer som Tamro och Oriola, i Intelligent Logistik nummer 5 2012 sid 4-5. Kommer som temabilaga i Dagens Industri den 21 september 2012.


Läs mer