Stort göteborgskontrakt för Tyréns

Stort göteborgskontrakt för Tyréns

År 1939 invigdes Göta älvbron och ersatte då Hisingsbron (bilden visar Hisingsbron 1934). Nu ska den 74 år gamla Göta älvbron ersättas igen. Foto: Olof Hasslöf. (GHM).

Konsultföretaget Tyréns har undertecknat ett mångmiljonavtal med Trafikverket rörande ett mycket stort infrastrukturprojekt i centrala Göteborg. Avtalet omfattar projektering av E45, sträckan Lilla Bommen – Marieholm.

I projektet ingår bland annat en sänkning av E45, anslutningar till nya Göta älvbron och Bangårdsviadukten vid centralstationen samt en ny planfri korsning vid Falutorget.

Den 74 år gamla Göta älvbron ska ersättas. Planen är att den nya bron ska vara färdigställd senast 2020. Inför detta har Trafikverket inlett arbetet med att förbereda området på den södra sidan älven för framtiden. Ansvarig för projekteringsarbetet är Tyréns som i mars 2014 ska leverera en vägplan för det omfattande projektet.

– Vi var med och gjorde förstudien till detta projekt för några år sedan. Att nu få vara med i den fortsatta utvecklingen av centrala Göteborg känns viktigt men är också inspirerande, kommenterar Martin Bergström, regionchef för Tyréns Väst.

– Den nya bron över Göta älv och anslutningen till den är det som initierat det hela men projektet handlar om så mycket mer, menar han.

Centralt i projektet är sänkningen av E45 med 5-6 meter. I arbetet ingår då också projektering av broar över E45 vid Kilsgatan, Falutorget, över Säveån och inom Gullbergsmotet samt ett flertal nya ramper för trafik av och på E45 vid Kilsgatan, Falutorget och Gullbergsmotet.

Göteborgs stad har stora planer för området runt E45, något som komplicerar planeringen den nya trafikleden. Stadens centrala delar ska expandera, något som i planeringen innebär att 40 000 nya arbetsplatser och nya bostäder för 30 000 personer ska skapas centralt. Ett viktigt projekt är Gullbergsvass som föreslås exploateras med en blandning av verksamheter, kontor och bostäder.

– Baserat på nationella, regionala och lokala målsättningar har ett antal mål formulerats för projektet, där vägsystemet inte ska upplevas som en begränsning oavsett om man är gående, cyklist, bilist, eller kollektivtrafikresenär, berättar Per Eriksson, ansvarigt för projektet hos Trafikverket.

Systemet ska dessutom vara lättorienterat.

– E45 ska bidra till att den centrala staden kan utvecklas på ett positivt sätt både vad det gäller verksamheter och boende. Utformningen av E45 och dess av- och påfarter ska minimera risken för allvarliga personskador. Här är den nya planfria korsningen vid Falutorget ett konkret exempel på en lösning som kommer att öka trafiksäkerheten.


Läs mer