Norrköping får ny godsbangård när Ostlänken kommer

augusti 17, 2015 Infrastruktur , Transport

Genom en avsiktsförklaring har Trafikverket och Norrköpings kommun möjliggjort byggstart av Ostlänken redan 2017.

Förutom ny järnväg för höghastighet och anläggningar i dess direkta anslutning, såsom resecentrum, behöver vidtas ett antal andra åtgärder.

Fokus i avsiktsförklaringen ligger på godsjärnvägsåtgärder, men även vägåtgärder som krävs för att avlasta innerstaden finns med. När järnvägsgodshanteringen lämnat centrala Norrköping ska ett yttre godsspår avlasta innerstaden från godståg.

Järnvägsanslutningen till Händelö, den s k Kardonbanan, har en central funktion i utvecklingen av Norrköpings godsjärnväg. Därför har det tidigare avtalet mellan Trafikverket och Norrköpings kommun kompletterats för att arbetet ska komma igång och ansvar tydliggöras. Förändrade förutsättningar och kostnader gör att vi uppdaterat utifrån tidigare intentioner.

Avsiktsförklaringen avser följande åtgärder:

Ny godsbangård

Dragningen av Ostlänken genom Norrköping påverkar nuvarande godsbangård och anslutning mellan stambanan och kommunens industrispårsystem. Trafikverket utreder därför en ny godsbangård på Malmölandet.

Järnvägsanslutning till kombiterminalen på Händelö

Järnvägsanslutningen till kombiterminalen på Händelö, har en vital roll för anslutning från södra stambana till Norrköpings hamn och kombiterminalen på Händelö, anslutning till ny godsbangård samt kommunens industrispårssystem.

Industrispårssystemet

Kommunen har ett omfattande industrispårssystem med ett flertal anslutningar till södra stambanan. När Ostlänken byggs kommer flera av dessa brytas. Trafikverket har ansvar att återskapa anslutning. Syftet är att rationalisera systemet, möta framtida stadsomvandling samt underlätta anslutning till södra stambanan

Bristande väganslutning mellan E4, E22 och hamnen i Norrköping.

Utvecklingen av Butängen, Inre hamnen och nytt resecentrum ställer också krav på omfattande åtgärder i väginfrastrukturen. Behoven är att avlasta framförallt Östra Promenaden, Norra Promenaden och Ståthögavägen så att de barriärer som de utgör i dag kan överbryggas samtidigt som väganslutningarna från E4 och E22 till hamnen förbättras, framförallt för tung trafik.

Åtgärderna ska avlasta innerstaden vad gäller buller, luftföroreningar och risker, både för lokal trafik och långväga trafik.


Läs mer