De utgör nya nationella godstransportrådet

augusti 24, 2018 Infrastruktur , Logistik , Sjöfart , Transport

Den 23 augusti 2018 inrättade regeringen det  nationella godstransportråd, som utlovades i godsstrategin i våras. Rådet får 18  ledamöter, inklusive ordföranden: det statsråd som ansvarar för godstransporter, idag Tomas Eneroth. 

– Om Sverige ska klara konkurrenskraften och klimatutmaningen behöver transportsektorn utvecklas och då måste alla berörda parter agera gemensamt för att hitta lösningar. Med godsstrategin som utgångspunkt blir det nationella rådet ett viktigt verktyg för genomförandet, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth, i ett pressmeddelande.

Syftet med rådet är att det “ska bidra till arbetet för effektiva, kapacitetsstarka och hållbara godstransporter och till genomförandet av den nationella godstransportstrategin.” Till godstransportrådets förfogande inrättas ett kansli på Trafikverket.

Rådet består av nedanstående personer och bidrar utifrån sin erfarenhet och expertis från och med den 30 augusti 2018 till och med den 30 augusti 2022.

Ledamöter i Nationella godstransportrådet

 • Ordförande: Infrastrukturminister Tomas Eneroth
 • Arnäs, Per-Olof, Universitetslektor, Chalmers
 • Arvidsson, Ylva, Chef flygfrakt, Swedavia
 • Axelsson, Svante, Nationell samordnare, Fossilfritt Sverige
 • Boholm, Karolina, Transportdirektör Skogsindustrierna, Styrelseledamot i Näringslivets transportråd
 • Bondemark, Per, Vice VD, SSAB
 • Borgenstam, Linda, VD, Schenker Consulting
 • Dahl, Mattias, VD, Transportföretagen
 • Engström, Richard, VD, Svensk Sjöfart
 • Glasare, Gunilla, Chef Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad, SKL
 • Gegö, Richard, VD, Sveriges Åkeriföretag
 • Kjellgren, Karolina, Head of Oceania Trade, Wallenius Wilhelmsen Logistics AB
 • Lindqvist, Jenny, Head of Intelligent Transport Systems, Ericsson
 • Nilsson, Marie, Förbundsordförande, IF Metall
 • Nilsson, Ulrika, VD, Piteå Hamn
 • Sundling, Jan, Styrelseordförande, Green Cargo
 • Svanström, Therese, Kanslichef, Unionen
 • Westerberg, Björn, VD, Tågoperatörerna

Ytterligare personer kan komma att bjudas in till enskilda rådsmöten beroende på hur dagordningen ser ut för det aktuella mötet, skriver regeringen i ett pressmeddelande. För att stödja rådets arbete kommer ett kansli att inrättas på Trafikverket. Nationella godstransportrådet får ett fyraårigt uppdrag och ska vara ett rådgivande organ för löpande utbyte av erfarenheter och synpunkter mellan regeringen och företrädare för näringsliv, intresseorganisationer, forskningsinstitut, universitet och högskolor, kommuner och landsting med flera.

Rådets arbete ska bidra till att de transportpolitiska målen nås, stärka näringslivets konkurrenskraft och främja en överflyttning av godstransporter från väg till järnväg och sjöfart. Rådet skapar en kontinuitet i arbetet för att utveckla godstransporterna och möjliggör ett utvecklat samarbete. Arbetet ska genomföras utifrån ett trafikslagsövergripande perspektiv.

Senast den 31 mars 2022 ska Nationella godstransportrådet slutredovisa uppdraget till Näringsdepartementet.