Malmö vill rusta upp järnvägsnätet

februari 22, 2013 Infrastruktur , Logistiklägen , Transport

Copenhagen Malmö Port (CMP) och Malmö Stad har lämnat in en EU-ansökan till Näringsdepartementet om stärkt infrastruktur i Mellersta och Norra hamnen i Malmö.

Det gäller bl a en förstudier om nya järnvägs- och gatudragningar samt en förstudie av en järnvägsbro mellan Mellersta hamnen och Norra hamnen i Malmö, “Norra hamnbron”. Syftet med bron är att hantera det snabbt växande trycket på väg- och
järnvägsnätet i och omkring hamnen.

Till grund för ansökan ligger den rapport om hamnens väg- och järnvägsnät som CMP, Malmö stad, Region Skåne och Trafikverket tagit fram. Rapporten visar på stora behov av infrastruktursatsningar för att hantera de väntade ökade transportvolymerna – en 100-procentig tillväxt från år 2011 till 2030. I takt med att mark i Norra hamnen tas i bruk för nya industrier och hamnen samtidigt växer, ökar också transporterna Därmed ökar även behovet av nya järnvägs- och gatudragningar, där den nya bron skulle kunna fungera som ett slags ”ringlinje” för järnvägstrafiken i Malmö hamnområde.

– Om vi ska kunna fortsätta att attrahera internationella företagsetableringar i Malmö måste förutsättningarna för godstransporter förbättras. Norra hamnbron skulle göra det möjligt för fler tåg att gå direkt från Norra hamnen till Malmö godsbangård. Detta
skapar mer kostnadseffektiva, säkra transporter och avlastning på befintliga järnvägsspår, säger Johan Röstin, VD för CMP i ett pressmeddelande.

I och med att bron också planeras för biltrafik skapas även här stora tids- och miljövinster för närtransporterna, då Norra Hamnen och Mellersta Hamnen länkas samman.

EU-ansökan gäller även förstudie och utredningar av olika trimningsåtgärder av befintliga järnvägsanläggningar, som mötesspår vid Postterminalen i Östra hamnen och utbyggnad av spår vid Tullspårsområdet i Frihamnen för att rymma fullängdsspår. Dessutom ingår utbyggnad av vägnätet i Norra hamnen.

Sydvästra Skånes järnvägsnät är redan hårt belastat. När Fehmarn-Bält-förbindelsen och Hallandsåstunneln öppnas ökar trycket ytterligare. Om inte järnvägsinfrastrukturen förbättras hotar vägtransporterna att öka ytterligare men den negativa miljöpåverkan det skulle ge.


Läs mer