"Kapacitetsbrist kan inte byggas bort"

februari 27, 2012 Infrastruktur , Miljö/CSR , Transport

Kapacitetsbristerna är stora i Sveriges transportsystem, framför allt i järnvägen, men de kan inte byggas bort, menar Trafikverket, i stället skall godset flyttas till sjön.
 

Det finns kapacitetsbrister i delar av transportsystemet, framför allt inom järnvägen är det mycket stora brister. Men att enbart bygga nytt löser inte kapacitetsproblemen i dag och är inte heller ekonomiskt försvarbart, konstaterar Trafikverket i sin utredning.
I stället finns de största och snabbaste vinsterna för ökad kapacitet i befintligt system, genom effektivare utnyttjande. För att uppnå det och göra transportsystemer ”robust och hållbart” vill verket ta till styrmedel, kontinuerligt underhåll, reinvesteringar och trimningsåtgärder
– Fördelen för Sverige är att vi inte har kapacitetsbrist i alla trafikslag. Inom sjöfarten finns till exempel en stor potential, kommenterar Trafikverkets ställföreträdande generaldirektör Lena Erixon, ansvarig för Kapacitetsutredningen.
Utredningen gäller dels kortare sikt till år 2025 längre sikt till år 2050. Prognoserna mot år 2050 visar på en kraftig tillväxt av trafiken. Spårtrafiken spås öka med 80 procent till 2050, samtidigt som biltrafiken väntas öka 67 procent och inrikesflygtrafiken med 91 procent.

Godstrafiken flyttas till sjöfart
Kapacitetsvinster kan göras genom överflyttningar mellan trafikslag dit ledig kapacitet redan finns. Inom godstrafiken finns potentialer att gå över till sjöfart.
– Det är främst inom järnvägen som vi ser kapacitets- och effektivitetsbrister, men styrmedel kan användas för att stötta och styra person- och godstrafiken mot en effektivare användning av transportsystemet, inom och mellan trafikslag, kommenterar Trafikverkets generaldirektör Gunnar Malm.
Trafikverket föreslår i utredningen ett strategiskt nät med utpekade vägar, järnvägar, hamnar, flygplatser och kombiterminaler för godstrafiken. För persontrafiken har stråk pekats ut både inom regionala och långväga resor.
Trafikverket föreslår att det nuvarande anslaget för åren 2012-2021 utökas med 3,6 miljarder per år för underhåll och reinvesteringar, samt 0,5 miljarder årligen för trimningsåtgärder. Totalt blir det nya förslaget värt 19,8 miljarder per år fram till 2021för Sveriges samlade trans-portsystem.
Trafikverket har för drift och underhåll för den återstående perioden fram till 2021 är 19,8 miljarder per år. Sedan höjs budgeten till 20,4 miljarder fram till 2025.
Kapacitetsutredningen är nu ute på remiss till den 31 mars 2012. Utredningen ska redovisas för regeringen senast den 30 april.
 


Läs mer