Utredning om tonnageskatt för att hejda utflaggning

januari 29, 2013 Forskning , Miljö/CSR , Produktion , Transport

Regeringen har gett direktiv till en utredning som ska analysera möjligheten att införa en s k tonnageskatt i Sverige.

I förra veckan offentliggjordes ett manifest från sjöfartsnäringen, där snabba åtgärder för att hejda utflaggningen av svenska fartyg efterlystes.

Nu har regeringen beslutat om direktiv till en utredning som ska analysera möjligheten att införa ett system med tonnageskatt i Sverige för att öka andelen svenskflaggade fartyg inom den svenskägda handelsflottan.

Den internationella konkurrensen på sjöfartsområdet har ökat och de senaste åren har antalet svenskflaggade fartyg minskat kraftigt. Flera sjöfartsnationer i Europa har infört system med tonnageskatt i syfte att främja sina sjöfartsnäringar.

Regeringen ger nu en särskild utredare i uppdrag att analysera möjligheten att införa ett system med tonnageskatt i Sverige. Utredaren ska lämna förslag till ett heltäckande system för tonnageskatt och ska även se över andra stöd för sjöfartsnäringen och ge förslag till ändringar av dagens stöd för sjöfartsnäringen. En utgångspunkt för uppdraget är dock att det samlade sjöfartsstödet ska vara oförändrat.

Uppdraget ska redovisas senast den 15 november 2014.


Läs mer