Renare lastbilar störst vinst med samordnad varudistrubution

Den största miljövinsten med samordnad varudistribution ligger i att kommunerna kan ställa krav på biobränsle och att lastbilarna ska ha låga utsläpp av luftföroreningar i upphandlingen, det visar en ny studie från IVL Svenska miljöinstitutet. I de åtta kommuner som studerades hade koldioxidutsläppen från transporterna minskat med över 70 procent. 

IVL Svenska miljöinstitutet har utvärderat miljöeffekter och samhällsekonomi av samordnad varudistribution i åtta kommuner i Södertörn, söder om Stockholm.

Rapporten som presenterades på Transportforum på torsdagen visar att de fossila koldioxidutsläppen från såväl privata som kommunala varutransporter har minskat med över 70 procent i dessa kommuner mellan 2014 och 2017. Minskningen beror främst på att många transportörer har gått över till att använda mer biobaserad diesel.

– Samordningens effekt kan vi inte säkerställa, men genom att kommunerna har tagit makten över de kommunala transporterna och ställt krav på biobaserade drivmedel har de ändå, tack vare samordningen, kunnat säkerställa låga utsläpp från de egna transporterna, kommenterade Ingrid Mawdsley, projektledare för utvärderingen.

Istället för att leverantörerna själva levererar varor direkt till de kommunala enheterna samordnas leveranserna i en omlastningscentral som är gemensam för de åtta kommunerna. Där lastas varorna om och körs ut till kommunernas enheter via fastställda rutter.

Ju fler små leverantörer kommunerna har desto större är miljönyttan med att samordna varutransporterna, visar utvärderingen.  I Södertörnskommunerna, som framför allt har stora leverantörer har antalet körda kilometrar minskat med fyra procent under samordningen.

– De samhällsekonomiska vinsterna med samordningsprojektet är i dagsläget små jämfört med de ökade projektkostnaderna. För att få ner kostnaderna är det viktigt att de nya avtalen med leverantörerna inte omfattar transportkostnaden vilken kommunerna nu själva står för, kommenterar Anders Roth, ansvarig för hållbar mobilitet på IVL Svenska Miljöinstitutet.