"Ingen fossilfri fordonsflotta till 2030"

december 18, 2013 Forskning , Miljö/CSR , Transport

Näringsdepartementets utredning Fossilfrihet på väg, (SOU 2013:84) hoppas på mindre bilberoende i städerna och mer el- och biobränsledrivna fordon till 2030. Men målet; en helt fossilfri fordonsflotta till detta år, tror utredaren inte går att uppnå.

Några av resonemangen i utredningen:

En utveckling av attraktiva städer med god luftkvalitet och låga bullernivåer och där barriäreffekterna har minskats kan åstadkommas genom ett systematiskt främjande av gång, cykel och kollektivtrafik, som kan minska bilberoendet vid resor i och kring städer. En elektrifiering av fordonens drivsystem som också kan bidra till denna utveckling.

Stora delar av svensk industri har kompetens i världsklass och kan både bidra och dra nytta av ett målmedvetet och samordnat klimatarbete inom vägtransporter. Genom att ge förutsättningar för svensk processindustri att utveckla avancerade biodrivmedel kan utbudet av fossilfri energi ökas samtidigt som industrins konkurrenskraft stärks.

På motsvarande sätt är det viktigt att främja de fordonstekniker beträffande energieffektivisering, elektrifiering och motorer för biodrivmedel där den svenska fordonsindustrin redan har och fortsätter att utveckla lösningar. Sådan utveckling ger förutsättning för innovationer och möjligheter att skapa arbetstillfällen, och realisera viktiga samhällsmål.

Genom att systematiskt nyttja synergier mellan olika mål kan omställningen göras snabbare och mera kostnadseffektiv och vinna stöd hos stora grupper.

Eftersom utsläppsbegränsningar brådskar om målet att jordens medeltemperatur inte ska öka med mer än högst 2 grader inte ska överskridas blir det nödvändigt att utnyttja parallella åtgärdsstrategier med åtgärder och styrmedel som kompletterar varandra.

Fossila drivmedel måste ersättas med fossilfria drivmedel, bioenergi eller fossilfri el, mängden av dessa påverkas av de tre första åtgärdskategorierna nedan.

Utredningen räknar med att omställningen kräver betydande insatser inom följande fem åtgärdsområden:

  • Planera och utveckla städer som minskar efterfrågan på transporter och ger ökad transporteffektivitet
  • Infrastrukturåtgärder och byte av trafikslag
  • Effektivare fordon och ett energieffektivare framförande av fordon
  • Biodrivmedel
  • Eldrivna vägtransporter

Några styrmedel för byte av de fossildrivna vägtransporter som idag dominerar till
trafikslag som sjö- och tågtransporter pekas dock inte ut.
 


Läs mer