Gas framtidens drivmedel för tunga transporter

Gas framtidens drivmedel för tunga transporter

Hur ska framtidens tunga transporter drivas om oljetillgångarna minskar? Gasdrift har framtiden för sig, både till lands och sjöss, anser Thina Margrethe Saltvedt, ledande norsk energianalytiker.

Thina Margrethe Saltvedt, oljesanalytiker vid Nordea i Oslo, ser flera tecken på att gas blir ett viktigt drivmedel för framtidens tunga transporter.

Foto Lena Sonne

IMF har kommit med en mycket pessimistisk oljeprognos som talar om snabbt sjunkande världsproduktion och kraftigt stigande oljepriser. USAs skifferolja ändrar inte bilden. All tillgänglig skifferolja där motsvarar bara ett års oljeförbrukning i världen.

Frågan är då vilket energislag som ska driva framtidens tunga transporter.

Thina Margrethe Saltvedt, chefsanalytiker, Macro/Oil vid Nordea, Oslo ser flera tecken på att gas redan i en nära framtid blir ett viktigt drivmedel för tunga transporter, när konkurrensen om och priset på diesel ökar.

– Utvecklingen av oljepriset jämfört med andra energikällor, miljökrav och tekniska landvinningar avgör hur snabbt nya drivmedel kommer ut på marknaden säger Thina Margrethe Saltvedt till Intelligent Logistik.

Höjda dieselpriser väntar

Strängare miljökrav på svavelutsläpp för sjöfarten både i Nordeuropa och USA från 2015 väntas öka förbrukningen av ren marindiesel på bekostnad av mer svavelhaltig olja. Ökad handel i tillväxtekonomierna och alltfler privata dieselbilar i Europa ökar behovet och därmed priset på diesel.

– Utbyggd raffinanderikapacitet är avgörande för att täcka efterfrågan och för att hindra en kraftig uppgång i priset på diesel.

Ett höjt pris på diesel kan därför bidra till en snabbare utveckling av motorer som använder andra energikällor.

– Skiffergasrevolutionen i USA, ökad produktion av okonventionell gas i världen och framväxten av fler LNG-terminaler kan påverka tillgången och prissättning på naturgas positivt.

Gas alltmer konkurrenskraftigt

Ökande gasreserver och en mer global gasmarknad kan göra gas mer konkurrenskraftigt på en global energimarknad.

– Vi kan förutse en gradvis ökad användning av gas som drivmedel för tunga transporter, säger Thina Margrethe Saltvedt.

Det gäller både sjö- och landtransporter.

Naturgas är världens tredje största energikälla efter olja och kol. Naturgas svarar idag för en fjärdedel av den globala energiförsörjningen, men ännu för bara ca 2 procent i Sverige.

– Men stora investeringar krävs i infrastruktur, tankställen och motorer, innan vi kan få ett tydligt skifte till andra drivmedel än olja.

Både Volvo och Scania har utvecklat tunga lastbilar för gasdrift.

Volvo FM MethaneDiesel t ex drivs av upp till 75% gas. Motortekniken bygger på en vanlig dieselmotor med gasinjektorer. Med flytande gas i tanken ger det en ökad räckvidd, jämfört med gaslastbilar med tändstiftmotor. En tank rymmer gas för upp till 50 mil normal körning med en 40 tons lastbil.

Av Lena Sonne

 


Läs mer