Fyra av tio inköp görs utanför inköpschefens kontroll

april 26, 2013 Forskning , Inköp
Fyra av tio inköp görs utanför inköpschefens kontroll

Hela 40 procent av företagens inköp görs helt utanför inköpsavdelningens kontroll, visar en färsk inköpsrapport från KPMG. “Inköp ses fortfarande som en ren supportfunktion av många företag” säger Robert Liljeblad, KPMG.

 Robert Liljeblad, KPMG. Foto: Hilda Hultén

Rapporten ”The Power of Procurement” från KPMG är framtagen i samarbete med CPO Agenda och bygger på enkätsvar från 585 inköpschefer i hela världen och i alla viktiga branscher. Den visar att många inköpsfunktioner fortfarande ses som enbart en ren stödfunktion i företagen. Inköpsfunktionen påverkar i snitt mindre än 60 procent av företagens totala inköpsvolym, både när det gäller direkt och indirekt
inköp. Det betyder att 4 av 10 av alla inköp görs utanför inköpsavdelningens kontroll.

I studien framkom också att endast 31 procent av inköpsavdelningarna är involverade i de mest strategiska besluten, som exempelvis om företaget ska köpa in en produkt eller tillverka den själv.

Rapporten pekar också ut fem nyckelområden där inköp kan tillföra större värde än vad de gör idag.

Särskilt från och med finanskrisen 2008, har kostnadsjakten stått i fokus. Varsel och personalneddragningar har varit de omedelbara reaktionerna, förutom då en rad åtgärder för att få ner kostnaderna i hela försörjningskedjan.

– Därför är det förvånande att inte inköp hamnat mera i fokus. Trots denna kostnadsjakt, tycks nämligen inte inköpsavdelningarnas ställning i supply chain ha förändrats nämnvärt. Många inköpsavdelningar har fått kämpa för att höja sig från att fortsätta syssla med de rent taktiska inköpen och att omförhandla gällande kontrakt.

”Vår undersökning visar att tillräcklig fokus saknas på att utveckla leverantörsrelationerna, att mycket lite handlar om demand management och ännu mindre delar i beslutsprocessen handlar om inköps inflytande över ”make versus buy” och om en ofta farlig brist på förberedelse, inblick och agerande när det kommer till risker i supply chain”, heter det i rapporten.

Bara 4 av 10 riskbedömer leverntörskontrakt

I studien framkom också att endast fyra av tio inköpsavdelningar är med och riskbedömer leverantörskontrakt, vilket gör att många organisationer inte har någon realistisk uppfattning om eller kan värdera sina leverantörsrisker.

Bara 4 % av företagen säger sig vara ”exceptionellt bra” på att värdera risker i sin egen leverantörskedja. Lika många – 4 % – ansåg sig ha nått toppen inom Strategisk Sourcing och Category Management inom direkta inköp.

Bara var tredje inköpsavdelning har inflytande över ”make versus buy”.

– Inköp har länge ansetts vara en supportfunktion som ska säkerställa lägsta pris och bästa möjliga leveranstid. Självklart står också kostnadsbesparingar högt på agendan i dagens osäkra ekonomiska läge. Men organisationer som inte klarar av att göra skillnad på kortsiktiga besparingar och att leverera bestående värde, kommer att få det svårt, säger Robert Liljeblad, ansvarig för inköpsrådgivning på KPMG, i en kommentar till rapporten.

Studien visar också tydligt att inköpsfunktionen verkligen stöder och skapar värde för företagen. Trots det är endast 31 procent av inköpsavdelningarna involverade i så strategiska beslut som till exempel om företaget själva ska tillverka eller om man ska köpa in en viss produkt eller komponent.

Elektronisk och papperslös fakturering har ännu inte heller slagit igenom fullt ut. Av studien framgår även att det i en femtedel av företagen fortfarande krävs någon from av manuell ”handpåläggning” vid minst 30 procent av fakturahanteringen. Det visar att inte ens stora organisationer och företag fullt ut har realiserat värdet av IT-investeringar för att rationalisera och förbättra sina betalflöden

– Generellt visar studie att företagen i regel kan bli mycket bättre på att sköta sina inköp och att en bra inköpsfunktion bidrar till bättre resultat.

Risk att lämnas åt slumpen
Om inte företagen involverar sin inköpsavdelning i större utsträckning, riskerar inköpsbesluten att lämnas åt slumpen eller styras av personliga relationer, något som få bolag har råd med i längden.
– Involvera inköpsavdelningen i ett tidigt skede och inse att deras uppgift inte bara är att pressa priserna, är Robert Liljeblads råd.

Stora skillnader mellan branscher

Kanske inte så överraskande visar mätningen betydande skillnader mellan olika branscher när det gäller inköps tyngd och medverkan i beslutsprocesserna.

Några, som tillverkningsindustri, konsument- och handelsföretag uppvisar en mer mogen inköpsverksamhet som speglar leverantörernas vikt för kärnverksamheten.

En del andra har en bit kvar:

Finansföretag visade bra resultat inom vissa nyckelområden som riskbedömning, en
stor del av inköpen enligt kontrakt och en formaliserad inköpspolicy. Men sektorn väntas stå inför betydande utmaningar som ett resultat av nya och förväntade regleringar.

Logistik- och transportföretag visade blandade resultat där några presterade mycket bra medan andra släpade efter. Detta gäller särskilt inom områdena demand management och användningen av nya system och tekniker.


Läs mer