Forskning om godstrafik utreds

juni 14, 2012 Forskning , Transport

VTI ska utreda behovet av forskning inom ”tid och kvalitet i godstrafiken”. Bakom uppdraget ligger näringslivets missnöje med hur kalkylerna genomförs.

Arbetsgruppen för samhällsekonomiska kalkylvärden och analysmetoder (ASEK 5) har gett VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut) i uppdrag att föreslå forskning inom området ”tid och kvalitet i godstrafiken” på längre sikt. Anledningen är att det idag finns ett missnöje inom näringslivet med hur kalkylerna genomförs.
Projektet har genomförts med hjälp av litteraturstudier och intervjuer med myndighetsrepresentanter och forskare i och utanför Sverige. En genomgång av erfarenheter i andra länder visar att de principiella frågeställningarna är lika trots att det finns vissa skillnader.
VTI genomförde en förstudie 2010 där man rekommenderade en rad åtgärder varav de flesta ännu inte utförts och föreslår därför följande:

1) att utveckla vad som ingår i de olika komponenterna som ingår i de svenska godstidsvärden samt att klargöra hela CBA-strukturen för godstidsvärden och förseningstidsvärden.

2) att tillämpa Samgods-modellens logistikmodell med sina befintliga mekanismer för framtagningen av efterfrågan och kostnader för transportresurser för alla trafikslag.

3) att utveckla de mekanismer och data som saknas i logistikmodellen, separat utanför modellen. När tillförlitliga empiriska och teoretiska resultat blir tillgängliga skulle de så småningom kunna införas i modellen.

4) att genomföra RP-studier. VTI ser ett behov av att kartlägga hur företag strukturerar sin verksamhet, hur man bestämmer sig för att lokalisera sina tillverkningsenheter och lager, vilka transporter som utförs och hur transportkedjorna läggs upp.

5) att göra grundliga bedömningar av den norska SP-studien och efter hösten 2012 den holländska SP-studien. Syftet är att bedöma i vilken utsträckning respondenterna har inkluderat olika komponenter samt att få idéer om variationen av uppskattningarna av tidsvärden och förseningstidsvärden mellan olika företag och sektorer.

6) att utveckla metoden för att värdera tillförlitlighet. P.g.a. begränsade erfarenheten inom området framstår det som rimligt att studera ytterligare alternativa ansatser till förseningstidsvärden. VTI ser ett stort behov av förbättrad statistik, bl.a. om tågrörelsernas avvikelser från tidtabeller och effektsamband.

7) att förbättra kunskapen om de mindre väl studerade komponenterna med avseende på företagens alternativkostnader.