Åkerinäringens lönsamhet viker

september 18, 2012 Forskning , Produktion , Transport

Åkeribranschen förutspår minskad efterfrågan på vägtransporter. Prisnivån är fast men lönsamheten har försämrats visar den senaste Åkeribarometerna från Sveriges Åkeriföretag.

Efterfrågan på vägtransporter av gods har varit stabil under det senaste kvartalet men fler i branschen än tidigare förutser en minskad efterfrågan, visar bransch-organisationen Sveriges Åkeriföretags konjunkturundersökning Åkeribarometern för tredje kvartalet 2012 .
Bilden av lönsamheten ser stabil ut första kvartalet i år, 42 – 44 procent av de tillfrågade åkeriföretagen har under året upplevt en tillfredsställande lönsamhet. Men en jämförelse med förra året ger en annan bild. I slutet av förra året angav cirka 30 procent ”dålig lönsamhet”. Under 2012 har denna andel vuxit till 47,1 procent, alltså till nästan hälften av de svarande.
Enligt barometern ligger efterfrågan oförändrad under den senaste tremånadersperioden. Drygt hälften av de tillfrågade, 55,7 procent, spår oförändrad efterfrågan under kommande kvartal, men 22,7 procent förutser en minskning.
Andelen som förutser minskad efterfrågan har vuxit stort mot förra kvartalet, då 6,3 procent förutspådde en minskning. Även samma tid förra året var pessimisterna färre, 13,3 procent. En kraftig majoritet, 81 procent, förutser oförändrade priser. 19 procent flaggar för neddragningar av personalstyrkan.
Störst pessimism finns inom delbranscherna ”miljöservice och renhållning”, ”skogstransporter” samt ”bygg- och anläggning”. Optimismen är störst inom ”budförsändelse/post/småpaket” och ”närdistribution/kretstrafik” där man förväntar sig ökad efterfrågan.
Om Åkeribarometern
Sveriges Åkeriföretag mäter varje kvartal konjunkturläget inom åkerinäringen. I undersökningen tillfrågas personer inom större transportsäljande åkeriföretag om sin uppfattning om läget. Den nu redovisade undersökningen är utförd 20 augusti till 4 september 2012. Nästa Åkeribarometer redovisas i början av december 2012.


Läs mer