68 miljoner till transport- och miljöinnovationer

november 4, 2013 Forskning , Miljö/CSR , Transport

Totalt 68 miljoner har delats ut till totalt 20 olika forskningsprojekt genom Vinnovas utlysning Transport- och miljöinnovationer. Bland projekten som finaniseras finns såväl forskning för att bedöma krocksäkerhet för kvinnor, som smartare elskrotslogistik och bättre transportfyllnadsgrad.

Bättre modeller för att bedöma krocksäkerhet för kvinnor, trängselskatt i Göteborg och nya metoder för insamling av kabel och elektronikavfall. Det är några av de forsknings- och utvecklingsprojekt som får finansiering genom Vinnovas utlysning Transport- och miljöinnovationer.

Utlysningen är den första inom programmet Innovationer för ett hållbart samhälle, som löper 2013-2016. Syftet är att bidra med ny kunskap inom transport och miljö och att medverka till att de svenska miljökvalitetsmålen och de transportpolitiska målen kan nås.

– Sverige har tagit flera steg på väg mot ekologisk hållbarhet de senaste åren. Men 14 av 16 miljökvalitetsmål kommer inte att nås till 2020 med dagens förutsättningar. Det behövs mer forskning och kunskap för att möta utmaningarna och de projekt som vi nu finansierar är en del i detta, säger Martin Svensson, enhetschef på Vinnova.

Totalt fördelas 68 miljoner kronor på 20 projekt:

 • ViVA Virtuell utvärdering av fordonssäkerhet: Open-Source människomodeller för jämställd trafiksäkerhet, Statens väg- och transportforskningsinstitut , 4 992 000
 • Urbana akustikskärmar, Chalmers tekniska högskola, 4 922 000
 • Ökad transporteffektivitet genom bättre utnyttjande av lastkapacitet, Chalmers tekniska högskola, 2 436 000
 • Bioteknisk förädling av industriella sidoströmmar (Biostream), Lunds universitet, 4 340 000
 • Skattning av reseefterfrågan baserad på mobilnätsdata, Linköpings universitet, 4 880 000
 • Städer som gruvor II: utveckling av affärsmässiga koncept genom implementering av pilotprojekt, Linköpings universitet, 3 178 000
 • Novel photocatalyst-coatet membrane filter for treatment of pharmaceuticals in waste water, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB, 3 080 588
 • How are air pollutants beyond current legislation from traffic impacted by actions to reduce CO2 emissions? IVL Svenska miljöinstitutet AB, 4 935 000
 • Holistisk miljöanalys av godstransporter, IVL Svenska miljöinstitutet AB, 3 410 000
 • Mot effektivare trängselstyrmedel; flexibla trängselavgifter, Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, 2 300 000
 • LogiWEEE – teknik och logistik för mer effektiv insamling av el- och elektronikskrot, Stiftelsen Chalmers industriteknik ,550 000
 • Samverkansmodeller för hållbara kollektivtrafiklösningar, Statens väg- och transportforskningsinstitut, 4 837 998
 • WEEE ID – kunskap och teknik för mer hållbar återvinning av elektronikskrot, Stiftelsen Chalmers industriteknik, 3 000 000
 • Banöverbyggnad – en holistisk optimering av design och underhåll för ökad prestanda, Chalmers tekniska högskola, 3 330 600
 • Resurseffektiv kabelplaståtervinning, Swerea IVF AB, 4 589 000
 • Nivåvåtmarker, Hushållningssällskapet i Hallands län, 1 140 000
 • Planeringsmetoder för Linjebunden och Anropsstyrd Trafik i Samverkan (PLATS), Linköpings universitet, 2 727 000
 • Trängselskatt Göteborg, KTH, 2 000 000
 • Via Futura Concretis, Linköpings universitet, 3 890 000
 • Kubisk kiselkarbid som ett nytt solcellsmaterial, Linköpings universitet, 3 186 000

Läs mer