Hamnchefer kritiserar bristande sjöfartspolitik

november 4, 2013 Åsikt , Ekonomi , Miljö/CSR , Sjöfart

DEBATT Dagens transportpolitik styr godstransporterna till väg och järnväg och Trafikverkets transportsystemplan 2014–2025 leder till ökad trängsel och mer växthusgasutsläpp. Det skriver sex vd:ar för hamnar i stockholmsregionen på DN debatt idag. Och de föreslår sjötransporter som en förbisedd lösning.

“Dagens transportpolitik styr godstransporterna till väg och järnväg. Förslagen i Trafikverkets plan för transportsystemen 2014–2025 som nyligen överlämnades till regeringen leder till ökade utsläpp av växthusgaser och till ökad trängsel, som i sin tur leder till krav på att vägar och järnvägar byggs ut ännu mer. Det är en politik som förvärrar problemen och kräver enorma investeringar. Men det finns en lösning som helt förbisetts: sjötransporter.”
 

Det skriver vd-ar för sex hamnar runt Stockholm på DN-Debatt den 4 november.
De påpekar att ett medelstort feederfartyg idag kan ta en last som motsvarar 500 lastbilars.
Godsvolymerna i de hamnar de företräder kan med lätthet tredubbla sina volymer, skriver de.
Deras krav till regeringen:

“Utred hur statens ekonomiska styrning kan användas för att skapa ett effektivare transportsystem. Genom att väg- och järnvägsskatter och avgifter inte täcker godstransporternas kostnader är investeringar och underhåll kraftigt subventionerade, vilket leder till ständiga krav på ökad kapacitet.

Ta bort de statliga farledsavgifterna och reducera lotskostnaderna. Sjöfarten betalar i dag mer i statliga skatter och avgifter än vad som investeras i kapacitetsförstärkning och underhåll av farlederna. Det är orättvist och styr gods bort från sjöfarten.

Tillför statliga stimulanser för att öka sjöfartens andel av transportarbetet, inriktade på att få transportörerna att välja transportslag efter vad som är bäst från samhällets perspektiv, inte tvärtom, som i dag.

Tillämpa omgående EU:s regelverk för de inre vattenvägarna och låt det gälla för hela svenska kusten, Öland och Gotland. Arbetet med att införa regelverket i Sverige går mycket långsamt och dessutom betraktas endast Mälaren och Vänern betraktas som inre vattenvägar. Det är missgynnar svensk industri i onödan.

Slå ihop Trafikverket och Sjöfartsverket för att transportsystemet ska ses som en helhet. Nuvarande uppdelning leder till att sjöfarten ständigt kommer på undantag.

Till skillnad från länder som Tyskland, Holland och Danmark för Sverige en politik som ger rabatt till väg och järnväg, medan sjöfarten straffas med avgifter. Trots att svensk industri är särskilt beroende av kapacitetsstarka och effektiva transporter nämner inte den nationella planen utvecklingen i EU.

Vi har låtit det oberoende forskningsinstitutet VTI granska i hur stor utsträckning olika transportslag täcker sina kostnader på några vanligt förekommande internationella rutter från Mellansverige till Norra Europa. Slutsatsen är entydig: Samhällets kostnader är högst för transporter på väg, följt av järnväg och klart lägst för sjöfarten.

Den transportpolitiska snedvridningen har pågått så länge att många inte reflekterar över det absurda i att merparten av godset i dag fraktas med tåg och lastbil över landet, i stället för att tas med båt till de riktigt stora hamnarna på kontinenten, dit det ändå ska. För en långsiktigt miljövänlig och hållbar transportpolitik måste vi ändra perspektiven, så att gods transporteras till sjöss från hela vår långa kust”.

Debattinlägget undertecknas av:

Fredrik Svanbom, vd Gävle hamn

Curt Nilsson, vd Hargs Hamn

Patrik Åman, vd Norrköpings Hamn och Stuveri

Carola Alzén, vd Mälarhamnar

Erik Froste, vd Södertälje Hamn

Erik Zetterlund, vd Oxelösunds Hamn