Vägslitageskatt, statligt järnvägsunderhåll och Norrbotniabana – nytt i budgeten

Utredning av en ny vägslitageskatt, förstatligat järnvägsunderhåll och start för bygget av Norrbotniabanan är tre av nyheterna i i regeringens nya budgetproposition. 

En avståndsbaserad vägslitageskatt som Tyskland, Österrike, Tjeckien m fl EU-länder infört, ska utredas så snart som möjligt. Det framgår av regeringens budgetproposition. Svenska lastbilar betalar redan avståndsbaserade vägskatt i andra europeiska länder och att det därför är rimligt att införa ett liknande system i Sverige. Sverige är ett stort transitland för gods till Norge och Finland. Skatten ska gälla både svenska och utländska lastbilar.
Regeringen bedömer att en vägslitageskatt kan utformas så att den ökar möjligheterna till kontroll av tunga vägtransporter. Skatten bedöms också kunna öka möjligheterna till styrning mot miljövänligare fordon och bidra till att långväga godstransporter flyttas över från lastbil till tåg och sjöfart.

Allianspartierna är negativa, medan SD förklarat att man strävar efter en likställighet så att inte utländska lastbilar som nu slipper betala. Om detta innebär att man avstår från att fälla slitageskatten återstår att se.

Regeringen vill också att energiskatten på dieselbränsle höjs med 20 öre per liter, utöver den årliga indexomräkningen. En höjd energiskatt på dieselbränsle bör enligt regeringen åtföljas av en sänkning av fordonsskatten för dieseldrivna lätta fordon. Ändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2015.

Som en följd av riksdagsordningen finns även lagförslag från Alliansen med i de rödgrönas budget. Ett sådant är förslaget att även utländska lastbilar ska betala trängselskatt på vägar och broar i Sverige. Det innebär datt undantag för utländska lastbilar tas bort från 1 januari 2015.
Sanktionsavgift vid överträdelse av cabotagereglerna är ett annat Alliansförslag som finns med i budgeten. Det innebär att sanktionsavgifter införs istället för dagens böter för den som överträder bestämmelserna om cabotagetransport. Den föreslagna lagändringen föreslås träda i kraft redan den 1 januari 2015. Regeringen vill återkomma med ytterligare åtgärder för ökad regelefterlevnad inom yrkestrafiken.
Regeringen ser ökad samverkan i EU som en förutsättning för att komma tillrätta med problemen med dåliga arbetsvillkor och illegal trafik i åkeribranschen.

Regeringen vill satsa 1,24 miljarder extra per år fram till 2018 till drift och underhåll i järnvägsinfrastrukturen i syfte att öka järnvägens attraktionskraft gällande godstransporter. De rödgröna vill också tillföra medel för utbyggnad av järnvägen inom ramen för nästkommande tolvåriga infrastrukturplan. Infrastrukturutbyggnaden ska stödja arbetet med att uppnå klimatmålen.
Staten ska ta över det samlade ansvaret för kontroll och utförande vid underhållet av de svenska järnvägarna.
Inom ramen för nästa infrastrukturplan genomförs byggstart av Norrbotniabanan mellan Umeå och Luleå


Läs mer