Ny rapport om föråldring i logistikfastigheter

mars 19, 2015 Ekonomi , Fastigheter , Lager

“I Sverige är Malmö och citynära lägen i Stockholm i mest behov av föryngring”, säger Allan Lavén på Prologis, vars forskningsrapport om föråldring i globala logistikfastigheter visar att nära hälften av nybyggnationen i USA sker för att ersätta åldrande lager.  

Den 17 mars publicerar fastighetsbolaget prologis forskningsrapporten  Obsolescence: The Implications for Global Logistics Real Estate”, som granskar funktionell, platsbunden och ekonomisk föråldring inom globala logistikfastigheter. Bland annat visar rapporten att föråldring skapar efterfrågan på nya klass-A anläggningar på många marknader, eftersom kunder väljer bort äldre byggnader som inte längre är funktionellt tillräckliga.
– Det är vanligt att man uppnår 20% högre driftseffektivitet i nya moderna lager jämfört med gamla lager tack vare högre staplingsbar höjd (minst 10 meter), sensorstyrd belysning, slätare golv, välisolerade byggnader och vädertätade lastportar, men också stora lastgårdar för att effektivt använda 24 meters ekipage, säger Allan Lavén, regiondirektör på Prologis Norden.
Rapporten visar också att nästan hälften av nybyggnationen i USA är inriktad på att ersätta åldrande lager, och att förändringar i den globala ekonomin kommer att leda till ökade möjligheter att arbeta långsiktigt med kunder, vilket gynnar nybyggandet.
– Vi ser en stor potential i att äldre lokaler ersätts av nya moderna lagerlokaler. Med nya lager i strategiska lägen uppnår man även effektivare godsflöden vilket är både mer ekonomiskt och miljömässigt gynnsamt.
Enligt Allan Lavén är även placeringen på infrastrukturen är viktig, dvs invid de stora motorvägarna, hamn- och flygplatsnära lägen.
Vilka anser du är de mest strategiska lägena i Sverige?
– Göteborg, Stockholm, Jönköping och Malmö.
– För Göteborg är hamnen viktig, för Stockholm är det närheten till Mälardalen som distributionsområde, för Jönköping som logistikhub är det att man effektivt når hela södra, mellersta, västra och östra Sverige upp till Stockholm. Från Jönköping kan man även försörja Oslo och Köpenhamn effektivt.
– Malmö är port till Norden för norrgående Europaflöden.
Var är fastighetsbeståndet i störst behov av föryngring?
– Det är i Malmö och i citynära lägen i Stockholm.

Av Hilda Hultén


Läs mer