Näringsförbud och fängelse för Skaraslättens förre vd

mars 20, 2014 Ekonomi , Transport

Den tidigare vdn för Skaraslätten Transport, David Strid, har överklagat tingsrättens dom och yrkat att hovrätten skulle avvisa åtalet. Men hovrätten ser inget hinder mot att pröva åtalet för grovt bokföringsbrott. 

Han yrkade i andra hand att åtalet skulle ogillas och att förordnandet av näringsförbud skulle upphävas. I annat fall yrkade han att påföljden skulle mildras och tiden för näringsförbud kortas. Hovrätten för Västra Sverige finner att David Strid inte kan frias med hänvisning till de grundläggande rättigheterna om att en och samma person har rätt att inte bli lagförd eller straffad två gånger för samma brott. 

”Som åklagaren har anfört beträffande åtalet för grovt bokföringsbrott alternativt försvårande av skattekontroll, grovt brott, är innebörden av HDs avgörande att förbudet mot dubbla förfaranden normalt inte hindrar lagföring av bokföringsbrott av det skälet att skattetillägg har tagits ut. Redan av den bedömning som hovrätten har gjort i fråga om åtalet för skattebrott följer att det inte heller föreligger något hinder mot att pröva åtalet för grovt bokföringsbrott, alternativt försvårande av skattekontroll, grovt brott. David Strids avvisningsyrkande ska således lämnas utan bifall”, skriver hovrätten i sitt utslag.


Läs mer