Riksrevisionen kritiserar hur regeringen skött försvarets omställning

mars 19, 2014 Åsikt , Ekonomi , IT/Teknik , Produktion

Riksrevisionen skriver i en rapport att riksdagen inte fått tillräcklig information om Försvarsmaktens omställning och vad den innebär för försvarsförmågan.

Försvarsmaktens omställning har handlat om att förändra försvaret från ett invasionsförsvar till ett insatsförsvar, hur Försvarsmakten ska vara utformad och vilket uppdrag det ska ha. Det har inneburit förändringar i Försvarsmaktens personal- och materielförsörjning, liksom dess logistik som kraftigt har centraliserats och inriktats på främst insatser utanför Sverige.

Det nya centrallagret i Arboga är den mest spektakulära delen av denna omställning.

Riksrevisionen har granskat hur Försvarsmakten har förändrats genom de tre senaste försvars- och inriktningsbesluten 2000, 2004 och 2009. Granskningen visar på brister när det gäller tydlighet och transparens. Målen och kraven som ligger till grund för omställningen, har varit breda och öppna för tolkning, vilket gör uppföljning svårt.

Trots de stora förändringar som genomförts har regeringen bara i begränsad utsträckning följt upp omställningen. Det är därför svårt att få en samlad bild av Försvarsmaktens förändring.

“Nya försvarsbeslut har fattats utan att regeringen säkerställt att tidigare försvarsbeslut har följts upp tillräckligt” heter det bl a.

Regeringens bedömning av Försvarsmaktens förmåga har på flera sätt varit tveksam. Eftersom regeringen inte jämför med tidigare år, blir bedömningen svår att förhålla sig till.

Regeringen och Försvarsmakten har också i ökad utsträckning hänvisat till att myndigheten har löst “årets uppgifter”, inte om Försvarsmakten lever upp till ställda krav i stort.

– Regeringen bör göra målen för försvaret och kraven på förmåga tydligare. Informationen som lämnas till riksdagen bör också bli tydligare, så att det i högre grad går att göra jämförelser från år till år, säger riksrevisor Jan Landahl.

Enligt Riksrevisionen har det också genom de tre försvars- och inriktningsbesluten under 2000-talet skett en gradvis förskjutning i inflytande från riksdagen till regeringen. Riksdagens beslut har varit övergripande och lämnat stort utrymme för regeringen att styra Försvarsmakten. Konsekvensen är att det blir svårare att på ett tydligt sätt redovisa och följa upp riksdagens beslut, vilket även gör det svårare för riksdagen att värdera Försvarsmakten och dess förmåga.


Läs mer