Ett steg närmare LNG i Göteborgs hamn

april 29, 2014 Ekonomi , Miljö/CSR , Sjöfart , Transport

I Göteborgs Hamn förbereds nu bygget av en terminal för flytande naturgas, LNG. Göteborgs Stad har godkänt detaljplanen och rivningsarbeten inleds på tomten för att bereda plats för terminalen. Dessutom har ett nytt bolag som ska driva terminalen bildats.

Målet är att kunna erbjuda LNG år 2015, då sjöfarten behöver ställa om till mer miljövänliga bränslen i svenska farvatten. Även industrier som växlar över från olja och kol efterfrågar LNG.

Svenska gasinfrastrukturbolaget Swedegas och holländska Vopak har bildat ett gemensamt bolag för att bygga och driva terminalen. Projektet genomförs i samarbete med Göteborgs Hamn, som kommer att investera i nödvändig infrastruktur. Hamnbolaget kommer också att premiera fartyg som använder LNG med en lägre hamntaxa från och med 2015.

Terminalen ska byggas i Skarvikshamnen, som ligger i Energihamnen i Göteborgs Hamn. Där ska tankfartyg med LNG lossas vid kaj och den flytande naturgasen lagras i terminalen. Fartyg ska kunna bunkra med LNG i hamnen. LNG kan också lastas på tankbilar eller järnvägsvagnar för vidare distribution ut i landet. LNG-terminalen kan även kopplas till gasnätet i Sydvästsverige.

Terminalen är en del av ett samarbete mellan Rotterdam och Göteborg för att bygga infrastruktur för LNG. EU-kommissionen anser att det är en av de mest prioriterade infrastruktursatsningarna i Europa och stödjer projektet ekonomiskt med 34 miljoner euro.

LNG är naturgas, mestadels metan, som kylts ner till -163°, och tillfälligt omvandlats till vätska. Det gör att den tar 600 gånger mindre plats och kan effektivt fraktas i tankar på fartyg, tåg eller lastbil. Att använda LNG istället för oljebaserade bränslen inom sjöfart och industri minskar svavel- och partikelutsläppen till nära noll, kväveutsläppen med 85-90 procent och koldioxidutsläppen minskar med 25 procent.


Läs mer