Stor personalbrist inom sjöfarten

januari 28, 2019 Arbetsmarknad , Sjöfart

90 procent av Sveriges import och export sker med fartyg, vilket innebär att samhällsekonomin är starkt beroende av sjöfarten. Sjöfartsbranschen har en utmanande personalbrist och kommer inom en femårsperiod att behöva anställa cirka 800 personer. Detta enligt Transportföretagens nya rapport ”Tempen på sjöfartsbranschen 2019”.

– Lyckas inte sjöfartsbranschen hitta personal kommer det att påverka svensk export och import negativt, vilket kommer att resultera i stora samhällsekonomiska konsekvenser. Vi behöver få fler ungdomar att vilja söka sig till sjöfartens yrkes- och högskoleutbildningar och dessutom behöver vi skapa utbildningsplatser inom vuxenutbildningen. Detta gäller främst inom yrkesvux och yrkeshögskolan, kommenterar Caj Luoma, chef kompetensförsörjning, Transportföretagen.

Utöver det låga söktrycket till sjöfartsutbildningarna är en viktig anledning till personalbristen de kommande pensionsavgångarna. Omkring 380 personer, det vill säga var sjätte anställd, befinner sig mellan åldrarna 58 och 67 år.

– Innehållet i de utbildningar som leder till sjöfartsbranschen måste hålla fortsatt hög kvalitet samt svara mot branschens krav och behov. Vi menar att kvalitativa utbildningar dels leder till fler sökande till utbildningarna, dels att de som utexamineras har den kompetens som branschen efterfrågar. Detta är något som Transportföretagen, tillsammans med beslutsfattare, utbildningsarrangörer och myndigheter, behöver samverka bättre kring, kommenterar Caj Luoma.

– Det är också viktigt att klargöra att sjöfartsbranschen har behov av kompetens som kommer från alla delar av utbildningssystemet – från gymnasiet, yrkesvux, yrkeshögskolan och från högskola/universitet. Det innebär att även kommunala beslutsfattare ska ha sjöfartsbranschen för ögonen vid beslut om framtida utbildningssatsningar, avslutar Caj Luoma.

Fakta om rapporten ”Tempen på sjöfartsbranschen 2019”

  • Transportföretagen har under hösten 2018 genomfört en enkätundersökning bland medlemmar i Sjöfartens Arbetsgivarförbund (SARF) i syfte att undersöka sjöfartsbranschens kommande rekryteringsbehov. Med en svarsandel om 83 procent, innefattande samtliga större rederier, får undersökningen anses ha hög tillförlitlighet.
  • De yrken som har undersökts är matros, motorman samt tekniskt- och nautiskt befäl med svensk gymnasieutbildning eller svensk högskoleutbildning.
  • Undersökning visar att sjöfartsbranschen behöver anställa cirka 800 personer under den kommande femårsperioden. Inom ett år avser branschen rekrytera cirka 160 personer inom de fyra yrkesgrupperna och drygt 650 personer efterföljande fyra år.
  • Behovet inom respektive yrkesgrupp ser ut på följande sätt:

– 200 personer inom yrket matros

– 150 personer inom yrket motorman

– 200 personer inom yrket tekniskt befäl

– 250 personer inom yrket nautiskt befäl

  • Cirka 380 personer mellan 58 och 67 år närmar sig eller har uppnått ordinarie pensionsålder. Det innebär att var sjätte anställd i de fyra undersökta grupperna är 58 år eller äldre.
  • Störst är andelen bland yrkesgruppen matros, där två av tio anställda ligger inom åldersspannet.
  • Sjöfartsbranschens yrken är fortfarande starkt mansdominerade. Inom de undersökta yrkeskategorierna är endast fyra procent kvinnor. Störst andel kvinnor har yrkesgruppen matros med sju procent.
  • Fyra av tio företag uppger att de har haft svårigheter att rekrytera det senaste året. Rätt yrkesutbildning och rätt yrkeserfarenhet uppges ligga till grund för rekryteringssvårigheterna.