“Sjöfarten i Östersjön kommer strunta i svaveldirektivet “

juli 4, 2014 Åsikt , Ekonomi , Miljö/CSR , Sjöfart , Transport

ALMEDALEN. Den 1 januari 2015 börjar EUs och FNs nya svaveldirektiv att gälla. Det innebär att svavelhalten i rökgasen från alla fartyg i Östersjön, på Västkusten och i Engelska kanalen måste minska sina utsläpp till 0.1 % mot tillåtna 1,0 % idag.

Reglerna har fått hård kritik i sjöfartsbranschen där man menar att de missgynnar sjöfarten i norra Europa medan Sydeuropa slipper undan. 

Några rederier, bl a Thunbolagen i Lidköping, har redan beställt fartyg med LNG-drift för att möta kraven. LNG-terminaler insatlleras också i en rad större svenska hamnar bl a i Göteborg.

Men bland sjöfartsfolk anser många att rederierna runt Östersjön i stor utsträckning kommer att strunta i det nya svaveldirektivet.

Stefan Pettersson, Transatlantic, ett av de rederier som driver trafik i Östersjön och som drabbas av det nya direktivet håller med:

– Ja, jag tror att många rederier kommer att strunta i direktivet. De vet att kontrollmöjligheterna är nästan noll. Tanken att den svenska Kustbevakningens flygplan skulle sniffa sig till vilka fartyg som bryter mot direktivet är orealistisk.

De tusentals fartyg som rör sig i Östersjön är omöjliga att övervaka med de resurser som finns idag.

– Kustbevakningen har mig veterligen heller inte fått något uppdrag att förbereda sig för att ta sig an den här nya kontrollen, påpekar Stefan Pettersson.

Idag tas ca 200 stickprovskontroller per år i form av bunkeroljeprover på de ca 27 000 utländska fartyg som trafikerar svenska vatten årligen. Det motsvarar knappt en procent av fartygen. Totalt trafikerar 85 000 fartyg per år svenska farvatten, men de flesta är ro-ro fartyg i linjetrafik som inte prioriteras i kontrollerna.
Enligt Caroline Petrini, utredare på Transportstyrelsen, är det lätt att fuska.
– Det är ganska få kontroller och de överträdelser vi rapporterar till åklagarmyndigheten läggs ned, i brist på bevis.
– Dagens kontrollsystem ger inga incitament att följa reglerna, i praktiken finns inget straff för fusk.

I Transportstyrelsens delrapport om hur reglerna ska nå efterlevnad finns bland annat förslag om fler kontroller, straffavgifter istället för åtal och att övervakning ska ske med “snifferteknik” där föroreningar mäts genom elektroniska rökgaskontroller med Kustbevakningens flygplan.

Fast den svenska Kustbevakningen står just nu också inför de kraftigaste nedskärningarna någonsin och hundratals personer har varslats. Att i det läget ta sig an nya krävande övervakningsuppdrag lär inte vara aktuellt. Regeringen har heller inte förberett några sådana åtgärder.

Det här betyder i så fall att svaveldirektivet inte alls kommer att få den stora effekt att överflytta godstransporter till lands som sjöfartsindustrin befarat. Det kommer troligtvis inte heller leda till några större miljöeffekter utan snarare ökad konkurrens från oseriösa aktörer som fortsätter driva fartygen med bunkerolja och gamla motorer. 


Läs mer