Riksdagsmotion för mer gods på Inlandsbanan

Riksdagsmännen Lars-Axel Nordell (KD) och Per Åsling (C) skriver i en motion om behovet att öka kapaciteten för gods på Inlandsbanan, som går mellan Kristinehamn och Gällivare. Vi publicerar ett ett utdrag.

Järnvägsnätet är i dag hårt belastat, heter det i motionen. Trafikverket anser att det krävs omfattande underhålls för att de svenska järnvägarna ska kunna ta hand om den ökande tågtrafiken.
För att göra järnvägsnätet mer effektivt och mindre sårbart behöver även möjligheterna till omledning av järnvägstrafiken analyseras. Några gamla enkelspåriga banor runtom i landet borde vara intressanta att ta till vara för att öka kapaciteten för godstrafiken. Den expanderade gruvnäringen kommer att kräva utökad kapacitet i järnvägsnätet med hög bärighet.

I samband med en större tågurspårning på Norra stambanan 2011, med röjningsarbete i flera dagar som följd, blev det tydligt att Inlandsbanan kan ha en avgörande strategisk betydelse för omledning av godstrafiken.

Förutom för godstrafiken är Inlandsbanan viktig för persontrafiken i inlandet. Under vintersäsongen 2012–2013, med start i december månad, kommer nattåg att trafikera sträckan Malmö–Östersund via Röjan och Vemdalsfjällen.

Huvuddelen av sträckan Mora–Gällivare har samma bärighetsstandard som det övriga nationella järnvägsnätet. Bärighetshöjande insatser har nyligen gjorts. Med lägre hastigheter kan flera sträckor trafikeras av tåg med högre axeltryck.

En ny utredning, som kommunerna längs Inlandsbanan beställt om transportbehov och marknadsförutsättningar, visar betydande fördelar med att etablera Inlandsbanan och andra tvärbanor som ett strategiskt tredje spår för att komplettera Norra Stambanan och de upprustade kustbanorna.

Av Kapacitetsutredningen från april framgår att det samhällsekonomiskt inte går att motivera nybyggnation av separata banor för godstrafik. Däremot kan enkelspåriga banor tas till vara för att öka kapaciteten i godstrafiken. Trafikverket pekar på just Inlandsbanans funktion i transportsystemet och dess roll som godsbana.

Regeringen bör följa Trafikverkets uppmaning och utreda vilka behov som finns av att kunna leda om godstrafik. Särskild vikt bör i en sådan analys ligga på Inlandsbanan och dess behov av ökad kapacitet heter det i motionen.

Läs hela motionen här


Läs mer