Fyra Mälarstäder vill skapa ny storstadsregion

Mälardalen är ett viktigt nav för hela Sveriges tillväxt. Regionen svarar för 4 procent av Sveriges BNP och är en av de ledande industriregionerna i Europa. Människor väljer att flytta till oss och företag väljer att etablera sig här. De kommer från hela landet och hela världen för att de ser den potential som finns i regionen, skriver de fyra KS-ordförandena i Västerås, Enköping, Eskilstuna och Strängnäs i en debattartikel.

“Västerås, Eskilstuna, Enköping och Strängnäs har bildat ett samarbete som vi kallar 4 Mälarstäder. Tillsammans har våra fyra kommuner en befolkning på cirka 320 000 invånare och vi växer med drygt 3 000 invånare per år. Tillsammans utgör vi den fjärde största storstadsregionen i Sverige, efter Stockholm, Göteborg och Malmö.

Vårt samarbete gör att vi blir en starkare röst att lyssna till, i regionen, nationellt och internationellt. Vi har en kraft och en potential som vi vill ta tillvara och vi vill samarbeta för att stärka våra respektive orters förmåga att utvecklas, till gagn för invånarna och näringslivet.

Tillgången på bostäder, utbildning och jobb är avgörande för en plats attraktivitet. I våra städer finns cirka 16 000 företag. Vi har en gemensam arbetsmarknad och en gemensam infrastruktur. Vi ska erbjuda en attraktiv livsmiljö att bo och verka i. Genom att samarbeta kan vi stärka förutsättningarna och attraktiviteten ytterligare.

Vår region och våra städer är en möjlighet och en tillgång både för en växande huvudstad och för ett Sverige som vill utvecklas. Vårt samarbete sträcker sig över tre län. Vi finns i Uppsalas, Västmanlands och i Sörmlands län med vår fantastiska sjö Mälaren som en sammanbindande gemensam resurs. Mälaren är en naturtillgång att vårda men erbjuder även en trivsam plats att bo och verka vid. Mälarens status är därför ett viktig gemensamt område för våra fyra kommuner att samarbeta kring.

Medborgarna i våra kommuner har rätt att kräva att vi levererar en välfärd med kvalitet:

  • Att bostäder byggs och att infrastrukturen utvecklas.
  • Att tillgången på utbildning är god.
  • Att näringslivet och antalet arbetstillfällen kan utvecklas.
  • Att miljön behandlas väl.

Invånare och näringsliv känner inga kommungränser. De verkar regionalt och förväntar sig att kunna göra det obehindrat. Ett modernt samhälle måste organiseras utifrån medborgarnas vardag och behov. Vårt kommunsamarbete ska underlätta det. Vi vill gemensamt kunna erbjuda tjänster med bättre kvalitet, till lägre kostnad för invånare och aktörer i kommunerna. Vi vill lära av varandras framgångar och misstag och riva barriärer som försvårar förutsättningarna att bo, leva och verka i våra kommuner.

Den 2 juni träffas vi i Eskilstuna för ett gemensamt möte mellan våra kommunstyrelser. Där ska vi lägga fast samarbetet för de kommande åren. Vi kommer successivt att fortsätta närma oss varandra och utveckla nya samarbetsområden. Det är med tillförsikt och framtidstro om våra respektive städers potential vi träffas.”


Läs mer