Åkeribranschen välkomnar funktionsupphandlingar

oktober 6, 2014 Åsikt , Forskning , Inköp , Transport

Regeringens Färdplan för offentlig upphandling är ute på remiss. Det gäller en harmonisering med det EU-direktiv som reglerar upphandling, där hållbarhet ska få större fokus. En central fråga är att gå från teknikstyrd till funktionsinriktade upphandlingar.

Sveriges Åkeriföretag har lämnat en rad synpunkter och förslag.
– Vi har arbetat fram ett frivilligt åtagande för medlemmar i form av Fair Transport som ett sätt att identifiera sunda och hållbara transporter. Vi vill att det ska vara vägledande för transportköp i Sverige, inte minst inom offentlig sektor.
– Om offentliga upphandlingsparter i större utsträckning tillämpar  Miljöstyrningsrådets och Q3s handledningar och rekommendationer så får vi ett kraftfullt verktyg för bättre och kvalitetssäkrare transportupphandlingar, säger Erika Svanström, samhällspolitiskt ansvarig hos Sveriges Åkeriföretag.
– Vi har medlemmar som avstår från att lämna anbud på grund av hur detaljkraven formulerats, i kombination med att aktörer lägger orimligt låga anbud. På så sätt slås seriösa aktörer ut. Det måste förändras genom att fokus flyttas från teknikdetaljer till funktionsinriktade upphandlingar, samt att hållbara värden värderas högre, i enlighet med befintlig lagstiftning.
– Trots tydliga krav och stark styrning i inledningsskedet så förekommer inga uppföljningar av hur avtalet fungerar och följs. Det måste ske en förändring, säger Erika Svanström.
– Det är fortfarande stort fokus på ”lägsta pris”. Varför? De kommuner som satt ett pris på exempelvis en tjänst och sedan frågar – vad får vi för pengarna – är mer inriktade på innehåll, kvalitet och relevans än när just pris ska vara styrande. Det är en bra väg att gå, avslutar Erika Svanström.
Sveriges Åkeriföretag är en branschorganisation med cirka 7 500 åkeriföretag och lastbilscentraler som medlemmar. Åkerinäringen omsätter ca 100 miljarder och sysselsätter ca 60 000 personer.


Läs mer