Grönt ljus för 74-tons lastbilar

Grönt ljus för 74-tons lastbilar
Anna Johansson. Foto: Lena Sonne

Anna Johansson. Foto: Lena Sonne

Regeringen beslutade idag att tillåta 74-tons lastbilar i Sverige. För 74 ton krävs speciella lösningar, bland annat fyra axlar. De nya lastbilarna kommer i hög grad att användas för specialiserade transporter som timmer- och flistransporter. 74-tons lastbilar kommer även i de flesta fall att vara helt nya och utrustade med bästa tillgängliga miljöteknik. Lagändringen ska träda i kraft den första mars 2017.

–Det är glädjande att vi tar ytterligare ett steg i arbetet med hållbara lastbilstransporter, säger infrastrukturminister Anna Johansson.

Tyngre lastbilar på vägar där transporter på järnväg eller sjöfart ändå inte är möjligt är en del i regeringens politik för mer effektiva transporter. Det möjliggör att en och samma lastbil kan bära mer last och det totala antalet lastbilar kan minska.

Det övergripande målet  är att flytta godstrafik från väg till järnväg och sjöfart. Regeringen har avsatt resurser för att införa en miljökompensation för godstransport på järnväg och kommer att genomföra åtgärder för att främja godstrafik på järnväg och med sjöfart.

Beslutet innebär att en s. k.  bärighetsklass som klarar 74-tonslastbilar, kallad BK 4, införs. Ett begränsat antal vägar kommer att öppnas för 74-tons lastbilar.

– Infrastrukturen ska inte skadas. Den totala klimat- och miljöeffekten måste också vara positiv, säger Anna Johansson.

För att minska lastbilstrafikens klimatpåverkan har regeringen genomfört flera åtgärder för att främja ordning och reda på vägarna. Detta för att gynna lastbilstransporter av hög kvalitet. I budgetpropositionen för 2017 anslås 25 miljoner kronor per år till 2020 för att polisen ska kunna förbättra och utöka kontrollerna av lastbilstrafiken.

Vägslitageskatt kommer

Regeringen har även initierat ett arbete för att införa en vägslitageskatt på tung lastbilstrafik. Skattens syfte är att minska lastbilstrafikens klimatpåverkan och slitaget på vägarna. Både svenskregistrerade och utlandsregistrerade lastbilar ska omfattas av skatten. Regeringen har tillsatt en utredning kring frågan som lämnar sitt slutbetänkande den nionde december.

Positiva till förslaget

I april 2015 höjdes den tillåtna maxvikten för tunga lastbilar från 60 till 64 ton. Det möjliggör att befintliga lastbilar avsedda för 60 ton kan lasta 64 ton. En generellt ökad tillåten bruttovikt för godstransport på väg är en del av lösningen för att möta samhällets behov skriver Sveriges Åkeriföretag, som är positiva till 74-tonsförslaget.

Man kan inte lugga den flintskallige hur mycket som helst.

Ulric Långberg. Foto: Sveriges Åkeriföretag

– Men frågan är inte löst där, det finns en rad frågetecken,  t. ex. om det är kraftiga begränsningar var dessa fordon kan köras? kommenterar Ulric Långberg, branschchef, Sveriges Åkeriföretag.


Läs mer