Sänkt reduktionsplikt kräver andra åtgärder för att nå klimatmålen

maj 17, 2023 Transport

Tidöpartierna har meddelat att reduktionsplikten sänks till sex procent för både bensin och diesel från 2024. Som åkerinäringens branschorganisation undrar vi vilka andra åtgärder som regeringen nu avser att prioritera för att transportsektorn ska kunna nå klimatmålen?

Åkerinäringen har länge förordat långsiktiga spelregler. Detta gäller i allra högsta grad vår klimatpolitik. Åkeriföretagen är helt inställda på att ställa om till fossilfrihet för att bidra till Sveriges och EU:s klimatmål, men för att lyckas krävs en balanserad politik som minskar utsläppen samtidigt som den värnar konkurrenskraften.

– Vi tycker det är bra att regeringen står fast vid de uppsatta klimatmålen och att styrmedel utvärderas utifrån hur förutsättningarna i omvärlden förändras. Att åtgärder vidtas för att nå konkurrenskraftiga bränslepriser är positivt men att så kraftigt sänka reduktionsplikten, som har varit en viktig förutsättning för åkerinäringens omställning, skapar stor osäkerhet på marknaden och riskerar att bromsa omställningstakten. Detta förutsatt att inte andra kraftfulla åtgärder vidtas, säger Rickard Gegö, vd på Sveriges Åkeriföretag. 

Elektrifiering är en avgörande pusselbit för att minska utsläppen från godstransporter men det kommer ta tid innan laddinfrastruktur, investerings- och betalningsvilja samt elproduktion är på plats. Det krävs därför en palett av åtgärder för att påskynda elektrifieringen av tunga lastbilar. Exempelvis bör klimatpremien förstärkas och förlängas för att gynna introduktionen av miljölastbilar och ansökningsprocessen för laddinfrastruktur bör utvecklas och förenklas. Parallellt med satsningar på elektrifiering krävs även andra åtgärder som kan möjliggöra omställningen av transportsektorn. Vi är övertygade om att biodrivmedel fortsatt har en viktig roll att spela i omställningen av tunga lastbilar och att det därför krävs åtgärder som stimulerar ökad inhemsk produktion av biodrivmedel och infrastruktur för dessa drivmedel. Skattebefrielse för rena och höginblandade biodrivmedel är också fortsatt viktigt för att öka andelen förnybart i åkerinäringen. Regeringen bör därför skyndsamt säkerställa att skattebefrielsen för biogas kommer tillbaka. Det finns även stora möjligheter med ökad transporteffektivitet genom att skapa bättre förutsättningar för transporter med längre och tyngre fordon på väg och järnväg eller genom kombinationer av vägtransporter, tåg och sjöfart.

– Vi anser att regeringen bör ta fram en tydlig nationell plan för utbyggnad av laddinfrastruktur och tankinfrastruktur för förnybara drivmedel med ett tydligt nationellt samordningsansvar, säger Rickard Gegö.

I åkerinäringens färdplan till fossilfrihet har vi beskrivit fler nödvändiga politiska beslut, möjliga tekniksprång och affärsmöjligheter som gör att åkerinäringen når fossilfrihet och samtidigt stärker sin konkurrenskraft. Just nu pågår även ett arbete med att uppdatera vår färdplan. Sveriges Åkeriföretag | Färdplan