Två ekobonus-projekt för överflyttning av gods till sjöfart

december 21, 2018 Miljö/CSR , Sjöfart

Att transportera på sjö i stället för på väg medför i många fall en betydande miljönytta, och det bidrar till ett bättre energiutnyttjande inom transportsektorn. Det innebär också mindre slitage på vägarna och ökad trafiksäkerhet i transportsystemet.

Trafikverket har beslutat att ge stöd till två projekt.

  • CMA-CGM har genom sitt bolag MacAndrews beviljats 7 905 802 kronor för en ny containerlinje på svenska västkusten. Det nya linjeuppläget ska möjliggöra en överflyttning av det gods som idag transporteras på väg från svenska västkusten till Helsingfors.
  • Ivar Lundh Sjöprojekt har beviljats 8 027 400 kronor för en ny linje som ska flytta transporter av jord och betongelement från väg till sjöfart.

Sammantaget fick Trafikverket fem ansökningar. De ansökningar som nu inte kunnat beviljas stöd har bland annat inte kunnat visa att projekten flyttar gods från väg till sjöfart.

– Miljökompensationen riktar sig till redare och ska stimulera till nya sjötransportupplägg och förbättringar i befintliga sjötransportupplägg, kommenterar Björn Garberg på Trafikverket. Syftet med stödet är att avlasta det svenska vägnätet och minska utsläppen av luftföroreningar och växthusgaser.

Regeringen beslutade den 22 november 2018 om förordning (2018:1867) om miljökompensation för överflyttning av godstransporter från väg till sjöfart. 150 miljoner kronor är avsatta för perioden 2018–2020.