Sjöfartens utsläpp ska minskas

april 16, 2018 Miljö/CSR , Sjöfart
Sjöfartens utsläpp ska minskas

Sjöfarten ska bli fossilfri. Foto: Göteborgs Hamn.

Den internationella sjöfarten ska sträva efter att vara fossilfri så snart som möjligt. FN:s sjöfartsorganisation IMO har efter intensiva förhandlingar enats om en överenskommelse om hur växthusgasutsläppen ska minska. Transportstyrelsen har förhandlat för Sveriges räkning.

Målet är att de årliga utsläppen av växthusgaser från den internationella sjöfarten ska kulminera så snart som möjligt och därefter minska med åtminstone 50 procent till 2050 jämfört med 2008 års nivå, och sträva mot fossilfrihet så snart som möjligt. Det fastslår staterna i en initial strategi med ett antal mål och principer för organisationens fortsatta arbete med att utveckla konkreta styrmedel.

– Beslutet är en framgång för IMO och dess medlemmar. Man har haft stor press på sig att visa att sjöfarten tar sin del av ansvaret för att minska påverkan på klimatet, kommenterar Pernilla Wallin, ställföreträdande sjö- och luftfartsdirektör på Transportstyrelsen.
Beslutet är ett resultat av flera års intensiva förhandlingar. Den stora utmaningen har varit att hitta ambitionsnivåer som är rimliga och godtagbara för alla världens stater.

– Det är mycket glädjande att man lyckats enas om absoluta utsläppsminskningar till år 2050. Det kommer att krävas stora insatser för att utarbeta de åtgärder som krävs för att nå målet, kommenterar Pernilla Wallin.

Överenskommelsen är viktig för Sverige som har en uttalad målsättning att vara fossilfritt år 2045. För att uppnå detta mål måste varje sektor bidra för att minska sin del av utsläppen.

IMO har arbetat med klimatfrågan sedan mitten av 1990-talet och antog år 2011 bindande tekniska och operativa regler om energieffektivisering, i syfte att bidra till begränsning av utsläpp av växthusgaser. IMO antog också ett datainsamlingssystem år 2016, vilket är tänkt att utgöra underlag för framtida åtgärder. Det som fram till i dag har saknats är ett globalt för den internationella sjöfarten.


Läs mer