Fler containrar än någonsin i Göteborgs Hamn

februari 6, 2024 Lager , Logistiklägen , Sjöfart , Transport

Trots att 2023 präglades av geopolitisk oro och ekonomisk inbromsning med inflation och ökade räntor så har volymerna i majoriteten av godssegmenten i Göteborgs Hamn ökat. Containersegmentet är ett av de som sticker ut, där 2023 blev det bästa året i hamnens 403-åriga historia. Det visar Göteborgs Hamns godsvolymsammanställning för året som gick.

Totalt hanterades 914 000 containrar (TEU*) i Göteborgs Hamn under 2023. Det är en tillväxt med 3% jämfört med föregående år och 16 000 fler containrar än hamnens tidigare all time high från 2012. I Göteborgs Hamn hanteras idag 57% av containertrafiken i Sverige och det är terminaloperatören APM Terminals som hanterar huvuddelen av volymerna.

Förklaringarna till ökningen är flera. En viktig del är att svensk basindustri, med skogsindustrin i centrum, fortsatt gå starkt. Ovanpå det har hanteringen i Göteborgs Hamn växt i relation till andra hamnar, både i Sverige och internationellt. Jämfört med andra svenska hamnar har Göteborg ökat sin marknadsandel från 53% till 57% under 2023**. Under samma period har många av de europeiska storhamnarna tappat 5–10% av sina volymer.

Främst är det exportprodukter som ökar, medan importindustrin har ett svårare läge. Shoppingyran som pågick under pandemin är över, och svenskarna höll hårdare i sina plånböcker under det gångna året. Dock märks ett trendbrott under årets sista kvartal. Under årets tre första kvartal låg nedgången av importen kring 20%, medan tappet under fjärde kvartalet stannade kring 10%.

– Totalt sett är det ett fantastiskt resultat och ett starkt kvitto på Göteborgs Hamns roll som garanten för svensk industris access till omvärlden. Det är glädjande att svensk exportindustri fortsatt står stark och att man på importsidan nu ser en ljusning. Hamnens växande marknadsandel, både nationellt och internationellt, tyder också på ett ytterligare stärkt förtroende från rederier och varuägare som vi är väldigt stolta och tacksamma för, säger Claes Sundmark, försäljningschef på Göteborgs Hamn AB.

Containrar på järnväg
Cirka 60% av de containrar som transporteras på land mellan Göteborgs Hamn och det skandinaviska inlandet går på järnväg. Det är en siffra som få andra internationella storhamnar når upp till. Den minskade containerimporten i kombination med underhållsarbeten på landets järnvägsinfrastruktur och problem med Trafikverkets planeringsverktyg har dock lett till en nioprocentig nedgång jämfört med 2022 års rekordnivå.

Men en återhämtning syntes under sista kvartalet, kopplad till ovan nämnda återhämtning av importerade containrar. Det gjorde att 2023 trots allt blev det näst bästa året någonsin för containrar transporterade på järnväg till eller från Göteborgs Hamn.

Roroenheter
Roro står för roll on/roll off och är trailers och annat rullande gods som fraktas på fartyg med hög frekvens, inom och utanför Europa. Den intraeuropeiska rorotrafiken minskade med 4% under 2023 och likt containersegmentet har importvolymerna gått ner, medan exporten ligger på i princip samma nivå som 2022. Tappet är också mindre än i många andra svenska och europeiska hamnar.

– Sett till konjunkturen i Europa, det rådande världsläget och hur rorovolymerna ser ut i andra hamnar så är detta ett bra resultat, säger Claes Sundmark.

Nya bilar
Hanteringen av nya bilar ökade med 13 procent till 267 000. Både importen och exporten ökade och hamnen bibehåller positionen som Sveriges största bilhamn med god marginal.

Energiprodukter
Under 2023 sjönk hamnens energivolymer med 17 procent till 18,4 miljoner ton jämfört med föregående år. Underhållsstopp på de två stora raffinaderierna i hamnen, samt ett oljepris som inte gynnat inlagring förklarar nedgången.

Bulklast
Hanteringen av konventionella torrbulkfartyg fortsätter att öka. Under 2023 hanterades 439 000 ton bulklast, vilket är en ökning med 17 procent. Det är framför allt högvärdig bulklast som ökar, som kartong och pappersmassa. Ett nytt flöde med omlastning av pappersmassa har varit starkt bidragande till tillväxten.

Rekord i kryssningssegmentet och ökat färjeresande
Resandet med färja och kryssningsfartyg fortsätter att öka efter pandemin. På kryssningssidan ökade passagerarantalet med 45% under 2023. Det innebar 118 000 passagerare vilket är det högsta årssiffran någonsin i Göteborgs Hamn. Totalt anlöpte 81 kryssningsfartyg hamnen under året, vilket är lika många som rekordåret 2022. Antalet passagerare i färjetrafiken ökade med 7% till närmare 1,4 miljoner passagerare.

Göteborgs Hamns godsvolymer, helår 2023

2023 2022 Jfr %
Container, TEU 914 000 885 000 3%
Järnväg, TEU 473 000 518 000 -9%
Ro/ro enheter 540 000 561 000 -4%
Nya bilar 267 000 238 000 13%
Passagerare 1 514 000 1 414 000 7%
Kryssningsanlöp 81 81 0%
Energi (m ton) 18,4 22,3 -17%
Torrbulk (ton) 439 000 375 000 17%

* En TEU (twenty-foot equivalent unit) motsvarar en tjugofotscontainer.

** Sveriges marknadsandelar sammanställs av branschorganisationen Sveriges Hamnar. Detta med viss eftersläpning – senaste tillgängliga siffrorna gäller för Q1-Q3 2023.