Upphandlingen av Apotekstjänst ska granskas

november 28, 2019 Logistik , Upphandling

Regionerna Sörmland, Uppsala, Västmanland, Dalarna och Örebro startar nu en extern granskning av höstens problem med förbrukningsmaterial till hälso- och sjukvården. Rapporten ska redovisas i juni 2020.

Efter samråd med respektive politisk ledning har berörda regiondirektörer beslutat att tillsätta en gemensam utredning med anledning av höstens händelser. Toivo Heinsoo har utsetts som särskild utredare. Toivo Heinsoo har bland annat varit landstingsdirektör i Stockholms läns landsting samt har stora erfarenheter från olika statliga utredningar tillsatta av regeringen.

Uppdraget är att utreda orsakerna till de bristande och bristfälliga leveranserna, så att regionerna får underlag för att kunna fatta nödvändiga beslut i syfte att förebygga att en liknande händelse inträffar igen och/eller kunna begränsa effekterna av en sådan händelse.

Utredningen ska inkludera följande delar:

  • Upphandlingsprocessen och dess tillämpning
  • Övergången till ny tredjepartsleverantör
  • Hanteringen av den brist på material som uppstod
  • Informationsflöden
  • Belysa olika konsekvenser i samband med händelsen
  • Eventuellt andra upptäckta brister

Utredningen avser den övergripande nivån, inte enskilda verksamheters händelseförlopp och konsekvenser eller konsekvenser för enskilda patienter.

Regeringen vill cokså utreda hur liknande situationer ska förebyggas och behandlas. Det pågår sedan tidigare en utredning med uppdrag att se över hälso- och sjukvårdens beredskap, inklusive försörjningen av läkemedel och sjukvårdsmaterial, vid allvarliga händelser i fredstid och höjd beredskap.  Utredaren får nu ett utökat uppdrag att analysera vilka åtgärder som behövs för att förebygga och hantera bristsituationer under förhållanden då inte någon allvarlig händelse i övrigt påverkar försörjningen.

Fakta: Varuförsörjningen i de fem regionerna

Varuförsörjningen till regionerna Sörmland, Uppsala, Västmanland, Dalarna och Örebro styrs av en gemensam nämnd, Varuförsörjningsnämnden. Syftet med samarbetet mellan regionerna är att utnyttja volym- och resursfördelar inom upphandling, depåhållning och distribution av förbrukningsvaror. Detta sker genom upphandling av tredjepartsdistributör som hanterar detta åt regionerna.

Den 1 oktober 2019 gick avtalet som tredjepartsdistributör till Apotekstjänst Sverige AB. Vid övergången uppstod omgående bristande leveranser av förbrukningsmaterial och i en förlängning bland annat inställda operationer i flera av regionerna. Problemen med varuförsörjningen kvarstår fortfarande i mitten av november 2019.