Försvaret ser över logistiken

februari 9, 2018 Logistik

 

Regeringen gav den 8 februari Försvarsmakten och Försvarets materielverk (FMV) i uppdrag att genomföra den omorganisation av uppgifter inom materiel- och logistikförsörjningen som regeringen tagit ställning till i budgetpropositionen för 2018. Den nya organisationen ska träda i kraft den 1 januari 2019.

År 2012 inleddes av rationaliseringsskäl en omställning av logistikverksamheten inom Försvarsmakten där stora delar av logistikresurserna flyttades över till Försvarets Materielverk (FMV). Till följd av den försvarspolitiska inriktningspropositionen justerade regeringen i juni 2015 målet för omställningen av försvarslogistiken till att istället stödja målet att öka krigsförbandens förmåga.

Regeringen gav också en särskild utredare i uppgift att genomföra en översyn av den samlade materiel- och logistikförsörjningen till Försvarsmakten med avseende på organisation, ansvarsförhållanden och ekonomisk styrning. Utredaren lämnade i december 2016 sitt betänkande Logistik för högre försvarsberedskap (SOU 2016:88).

I Budgetpropositionen för 2018 delar regeringen i allt väsentligt det som utredningen föreslog: regeringen uppger att materiel- och logistikförsörjningen ska vara ett medel för att stödja krigsförbanden i uppbyggnaden av den operativa förmågan och möjliggöra för krigsförbanden att utföra sina uppgifter i fred och vid höjd beredskap. Materiel- och logistikförsörjningen till Försvarsmakten ska därför utformas utifrån regeringens operativa krav på Försvarsmaktens krigsorganisation. De uppdrag som lämnats i dag om en omorganisation på Försvarsmakten och FMV är ett led i att uppnå detta.

Riksdagen har gett regeringen mandat att genomföra den aviserade organisationsförändringen.

 


Läs mer