Helsingborg frigör mark för logistik

augusti 29, 2019 Lager , Logistik , Logistiklägen

Helsingborg återupptar detaljplaneringen av tomten Vasatorp 1:1 i Helsingborg på totalt 600 000 kvm, för att kunna möta behovet av mer mark för logistik- och lagerverksamheter, det tillkännagavs av kommunen idag. 

– För Helsingborgs stad är utvecklingen av Helsingborg Vasatorp 1:1 en väsentlig förutsättning för att på sikt tillgodose mark för näringslivet och därmed möjliggöra för företagsetableringar vilket skapar fler arbetstillfällen. Nu har vi en avsiktsförklaring för både Vasatorp och området vi kallar ”Uteslutningen”, vilket känns väldigt bra för att möta stadens ambitioner, kommenterar Patrik Möller , chef för Mark- och exploateringsenheten i Helsingborg.

“Uteslutningen”, i Björka,  är en annan tomt som i framtiden kan bli ledig för industri-, kontors- eller logistiketableringar, på drygt 500 ooo kvm. Kommmunen har skrivit en avsiktsförklaring med Skanska om området, som är det största kvarvarande området i gällande översiktsplan för utveckling av mark för näringslivet. Innehållet i denna avsiktsförklaring handlar om att ta fram ett koncept för utveckling av området samt förhandla kring eventuella markbyten eller markköp.

Ett av kommunstyrelsens mål är att Helsingborgs stads säljbara mark för näringslivet ska uppgå till minst 40 hektar i december 2021. “Det är av stor vikt att staden får större rådighet som markägare för planläggning och försäljning av mark i syfte att kunna möta näringslivets behov.” skriver kommunen i ett pressmeddelande.

– Det är mycket inspirerande att tillsammans med Helsingborg stad kunna gå vidare i arbetet med att utveckla Vasatorp. Vi är glada att Skanska är en bidragande part i Helsingborgs utveckling för att möta framtida behov, kommenterar Johan Larsson, affärsutvecklare, Skanska Sverige.

Fakta

Kommanditbolag Vasatorps-Fastigheter (Skanska) äger fastigheten Helsingborg Vasatorp 1:1 och för del av fastigheten pågår detaljplanearbete. Mark- och exploateringsenheten och Skanska har diskuterat framtida utveckling inom ramen för pågående planarbete. Som kommande fastighetsägare av del av Vasatorp 1:1 förbinder staden sig att teckna ett markanvisningsavtal som gäller för del av marken och under en tidsperiod om tre år vilket innebär att dessa ytor inte kan försäljas eller anvisas till annan intressent än Skanska eller annat bolag inom Skanskakoncernen.