Nordisk kollektivtrafik delar data – öppnar för smarta transportlösningar

mars 25, 2019 IT/Teknik , Transport

Tillgång till data från kollektivtrafiken är en nyckelfaktor för att kunna utveckla nya smarta transportlösningar i våra städer. Nu går de nordiska aktörerna inom kollektivtrafiken samman i en satsning för att tillgängliggöra öppna data av hög kvalitet som stimulerar nytänkande.

Det gemensamma projektet kallas ODIN (Open Mobility Data in the Nordics) och har målet att underlätta utveckling och lansering av nya tjänster inom transporter och rörlighet, genom tillgång till data från kollektivtrafiken.

– Visionen är att göra Norden till ett levande laboratorium för nya mobilitetstjänster. Det finns stora fördelar med gemensamma tekniska lösningar och att undvika att samma arbete görs av flera aktörer. Dessutom kommer alla få tillgång till och kunna inspireras av de bästa lösningarna. Under kommande år vill vi verkligen stärka det nordiska samarbetet, kommenterar Daniel Rudmark från RISE Research Institutes of Sweden.

Ett avgörande steg för att sänka tröskeln för nya aktörer och nya innovationer är att göra det enkelt att få tillgång till nordiska data från kollektivtrafiken. En mer harmoniserad leverans av data från hela Norden underlättar spridningen av data till de olika aktörerna på marknaden. Detta kommer både att gynna nuvarande aktörer inom transportlösningar samtidigt som det öppnar upp för start-ups och helt nya tjänster.

För att öka innovationstakten inom mobilitet är EU i färd med att införa ett nytt regelverk som säger att medlemsländerna ska publicera mobilitets-data. Detta regelverk utgör en bra drivkraft i ODIN-projektets arbete för att Norden ska vara en ledande innovationsmiljö inom mobilitet. Det nordiska samarbetet gör också att Norden får en starkare röst i policy-arbetet inom EU.

ODIN-projektet kommer att fokusera på sex områden, till exempel tillgänggliggörande av datamängder och tjänster, standarder och format samt att få effekt av EU-regelverket. De sex områdena beskriv närmare i en avsiktsförklaring som finns på nordicopenmobilitydata.eu.

Projektet syftar till att påskynda och samordna det arbete som krävs för att skapa en gemensam marknad inom mobilitetssektorn i Norden. ODIN är ett samarbete mellan Entur i Norge, Trafikverket och Samtrafiken i Sverige, Helsingforsregionens trafik och Trafikledsverket i Finland, samt Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen och SFMCON i Danmark. Projektet samordnas av RISE Research Institutes of Sweden. Projektet finansieras 2018-2021 av Trafikverket och Vinnova – Sveriges innovationsmyndighet.