Utreder nytt godsstråk till Norge

september 4, 2018 Infrastruktur , Logistik , Logistiklägen

Sex svenska kommuner, två län och Trafikverket – med stöd av EU – arbetar för förbättrad järnvägsinfrastruktur  mellan Sundsvall och Trondheim, det s. k. Mittstråket. Nu kommer man tillsammans med norska Jernbanedirektoratet se över godstransporternas potential och förutsättningar. 

Samverkansgruppen Mittstråket kommer tillsammans med Jernbanedirektoratet, ansvarig myndighet för utveckling av järnvägen i Norge, att inleda ett samarbete för att tillsammans se över godstransporternas potential och förutsättningar längs med sträckan Sundsvall – Trondheim.

– Ett kunskapsunderlag som är uppdaterat och beaktar godstransporter i både Norge och Sverige är efterfrågat och kan vara ett viktigt underlag inför framtida beslut om investeringar i järnvägen mellan våra två länder, kommenterar Jernbanedirektoratet.

“Genom att underlätta för överflyttningar mellan väg och järnväg kan vi få effektivare och mer miljövänliga transporter i Mittstråket, både för gods som ska ta sig till och från regionen eller för gods som använder Mittstråket som en länk i en större godskedja. Oavsett så vill vi skapa möjligheter till transporter som minimerar miljöpåverkan och vara en del av den omställning av transportsystemet som nu pågår”, skriver Mittstråket i ett pressmeddelande.

– I och med att regeringen nu har beslutat om den nationella planen för infrastruktur 2018 – 2029 kan vi fortsätta investera i Mittbanan, vilket på sikt möjliggör för mer hållbara person- och godstransporter längs Mittstråket, kommenterar Mats Olofsson på Trafikverket region Mitt.


Läs mer