SL ska använda konsulter effektivare

SL ska använda konsulter effektivare

Politikerna försöker stävja SL:s kostnad för konsultarvoden. Kristoffer Tamson (M), trafiklandstingsråd.

Inom SL pågår ett intensivt planerings- och projekteringsarbete för att bland annat bygga 46 nya spårstationer, med tillhörande infrastruktur. Därför pågår ett omfattande arbete med såväl rekrytering som att växla konsulter till anställd personal.

Växling av konsulter till egna anställda har hittills skett med 79 tjänster och den genomsnittliga besparingen per växling beräknas till 450 000 kr/år, totalt cirka 35 miljoner kronor. Trafiknämnden hr även beslutat upphandla ett nytt avtal i syfte att fortsätta effektivisera konsultanvändningen.

– Det är positivt att våra insatser ger resultat, både i verksamheten för skattebetalarna. Jag är särskilt angelägen om att stärka trafikförvaltningens beställarkompetens och säkra att flertalet av de som företräder trafikförvaltningen också är anställda av trafikförvaltningen, kommenterar Kristoffer Tamsons (M), trafiklandstingsråd, i ett pressmeddelande.

För att ytterligare effektivisera arbetet med konsultinköpen ska SL upphandla en effektiv och kvalitativ konsultanvändning genom ett nytt ramavtal. Det tidigare avtalet har bidragit till en bättre kontroll av konsultresurser samt minskade timkostnader för konsulttjänster

Priserna har sänkts med ca 5 procent sedan avtalets start, vilket skall sättas i sitt sammanhang där konsultmarknaden befinner sig i högkonjunktur med 10 procent ökade priser under motsvarande period. När avtalet ingicks resulterade det i en prissänkning om ytterligare drygt 10 procent.

– Hade SL använt tidigare ramavtal och följt prisutvecklingen på marknaden, skulle således priserna varit 25 procent högre än vad de är idag. Under avtalsperioden har prisutvecklingen i avtalet alltså varit 15 procent bättre än marknaden i övrigt, kommenterar Kristoffer Tamsons (M), trafiklandstingsråd.

Fakta

Trafikförvaltningen har idag ett ramavtal med ZeroChaos för konsultförsörjning, där ZeroChaos är förvaltningens kontraktspart medan konsulterna är anställda i andra företag. Avropsberättigade är såväl trafikförvaltningen som förvaltning för utbyggd tunnelbana och AB SL.

Nuvarande avtal med ZeroChaos var senast i Trafiknämnden för beslut under september 2016. Avtalets syfte är att bland annat sätta ett kostnadstak för konsulttjänster. Avtalet har bidragit till en bättre kontroll och styrning av konsultresurser samt minskade timkostnader för trafikförvaltningens konsulttjänster. Priserna har sänkts med ca 5 procent sedan avtalets start, vilket skall sättas i sitt sammanhang där konsultmarknaden befinner sig i högkonjunktur med 10 procent ökade priser under motsvarande period (index K84). När avtalet ingicks resulterade det i en prissänkning om ytterligare drygt 10 procent

Avtalet har bidragit till att göra hanteringen av konsultinköp mer objektiv och transparent utan sådana dyra och dolda prispåslag som normalt följer när ramavtalsleverantörer anlitar underleverantörer. Avtalet har också bidragit till att fler små och medelstora företag (s.k. SME-företag) har kommit in som tjänsteleverantörer, vilket i sin tur har bidragit till en god konkurrens på marknaden, en märkbar fördel särskilt under högkonjunktur.