Regeringen likställer land- och sjötransporter

januari 16, 2017 Infrastruktur , Sjöfart , Transport

Regeringens har med den nya infrastrukturpropositionen beslutat att investeringar i allmänna farleder i fortsättningen ska behandlas på samma sätt som investeringar i det statliga stamväg- och järnvägsnätet.

Det betyder att sjöfartens infrastruktur nu likställs med infrastrukturen på land. Det är ett krav som sjöfarten och hamnarna länge drivit.

Sjöfartsverket är ett affärsdrivande verk och alla kostnader tas ut av brukarna, via farledsavgifter. De senaste åren har investeringar i allmänna farleder och slussar skett via Sjöfartsverket, medan investeringar i det nationella stamvägnätet och i det statliga järnvägsnätet finansieras via Trafikverket som erhåller statlig finansiering. Det innebär att infrastruktursatsningar i land finansierats av staten, medan sjöfarten själv fått finansiera de infrastruktursatsningar som sker till sjöss.

Effekten har blivit en snedvridning av sjöfartens och hamnarnas konkurrensvillkor gentemot transporter som sker på land.Samtidigt kvarstår möjligheten att finansiera investeringsåtgärder helt eller delvis med farledsavgifter och det ska även finnas möjlighet till medfinansiering från andra aktörer för investeringsåtgärder i den allmänna farleden.


Läs mer