Regeringen ger Trafikverket i uppdrag att analysera åtgärder i norra Sveriges transportinfrastruktur

mars 31, 2023 Infrastruktur , Transport

Flera stora företagsetableringar pågår i Norrbottens och Västerbottens län, vilket antas leda till nya transport- och resmönster och därmed förändrad belastning på transportsystemet. Regeringen ger därför Trafikverket i uppdrag att beskriva statusen för de planerade åtgärder i transportinfrastrukturen som är mest relevanta för att möta de nya behoven samt möjligheten att tidigarelägga dem.

– Regeringen ser stora möjligheter för norra Sverige att bli en motor för gröna innovationer och när nya hållbara industrier etablerar sig kan denna del av landet bli ledande i den globala klimatomställningen. Det finns därför ett behov av att få en lägesuppdatering för de planerade åtgärder i transportinfrastrukturen som kan vara till gagn för utvecklingen i norr och samtidigt analysera om några av åtgärderna går att tidigarelägga, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

Trafikverket får i uppdrag att beskriva aktuell status och aktuellt planeringsläge för de åtgärder i den nationella planen för transportinfrastruktur som har betydelse för att åtgärda eventuella brister och flaskhalsar som kan uppstå i transportsystemet med anledning av de större företagsetableringarna och företagsexpansionerna som nu pågår i Norrbottens och Västerbottens län. Trafikverket ska också redogöra för möjligheten att tidigarelägga åtgärderna för att så tidigt som möjligt få till stånd önskvärda effekter.

Trafikverket ska redovisa uppdraget till Landsbygds- och infrastrukturdepartementet senast den 15 september 2023.