Nationella transportplanen glömmer sjötransporterna

april 10, 2014 Infrastruktur , Sjöfart , Transport

Regeringen har nu fastställt den nationella transportplanen för 2014-2025 som de menar innebär en historisk satsning på infrastrukturen. Tyvärr satsas mycket lite för att öka sjöfartens andel av transporterna.

Ostkusthamnar i samverkan menar att järnväg såväl som vägnät därför även fortsättningsvis kommer att vara överbelastade, både på kort och lång sikt. Förutom stora samhällsekonomiska kostnader innebär det onödiga belastningar på miljon och klimatet, skriver Ostkusthamnar i samverkan i ett pressmeddelande.

Redan i Trafikverkets kapacitetsutredning från 2011 konstateras att det finns stora kapacitetsbrister i transportsystemet. Även i lägesbeskrivningen för den nationella transportplanen fastställs att de planerade satsningarna på väg och järnväg inte är tillräckliga. Genom att överföra gods från väg och järnväg till sjöfart frigörs ledig kapacitet som innebär att landinfrastrukturen på ett effektivare sätt kan serva person- och pendeltrafik

– Man lappar och lagar. På det överbelastade järnvägsnätet ges minimalt med tid för underhåll och reparationer vilket ökar risken för fler och värre störningar i framtiden. Industrin väljer nu väg framför järnväg för de tunga transporter som kan ta sjövägen runt landet. Det är hög tid att regeringen tillsätter en utredning som ser till transportsystemet som en helhet och prövar hur gods kan föras över till klimatvänliga trafikslag med ledig kapacitet. Vi vill att gods ska fraktas till sjöss så att det på vägar och järnvagar lämnas utrymme för pendlare och bilister.

Det säger Erik Froste, hamnchef Södertälje hamn och en av initiativtagarna till Ostkusthamnar i samverkan.


Läs mer