Tre storstäder vill skapa bättre citylogistik

Göteborg, Malmö och Stockholm gör en gemensam satsning på att utveckla citylogistiken i städerna. Vid öppningsdagen av Transport & Logistikmässan i Göteborg undertecknades en gemensam avsiktsförklaring för ett långsiktigt arbete i frågan. Det handlar om att öka tillgängligheten för gods och personer i städerna, minska miljöpåverkan och därmed bidra till en attraktivare stad.

Nätverket består av representanter för Göteborg, Malmö och Stockholm stad, Trafikverket region Syd, Väst och Stockholm, SKL, regeringens Logistikforum, TransportGruppen, Svensk Handel och Sveriges Åkeriföretag.
Genom det nya samarbetet mellan storstadsregionerna ska aktörerna dela med sig av erfarenheter, öka kunskapen och utveckla citylogistiken. Varuleveranser, livsmedelstransporter, återvinning, post- och paketutdelning måste fungera, samtidigt som krav finns på minskad klimatpåverkan från person- och godstrafiken och bättre framkomlighet.
 

– När trafiken i våra svenska storstäder börjar lika problemen i London eller New York då måste vi göra något. Jag tror att transportbranschen är mer än villig, se Pär Sandström, ordförande i regeringens Transportforum som också träffades vid mässan.
– I Malmö har vi sedan länge ett forum i Citysamverkan mellan handeln, fastighetsägare i city och Malmö stad, sa Kerstin Gustafsson, trafikansvarig vid Malmö stad.
– Lokala trafikföreskrifter som beslutas av staden kan vara ett verktyg. Men vi vill inte använda det som en piska.
– Vi gör en gemensam satsning på citylogistik och vi delar visionen att minska emissionerna från godstransporter i stadskärnor med upp till 70 procent till år 2030.

– Genom nätverket vill vi lyfta fram betydelsen av effektiva godstransporter i städerna och engagera leverantörer, transportörer, varumottagare, fastighetsägare, andra kommuner och organisationer, sa Birgitta Hellgren, trafikdirektör i
Göteborg.
Fokus i ett första skede ligger i att utveckla av lokala och regionala godsnätverk, styrmedel och incitament, lokalisering av samlastningsterminaler, förutsättningar för samlastning samt stöd i form av IT, forskning och utveckling.