Inga nya järnvägssatsningar efter 2018

december 14, 2015 Forskning , Infrastruktur

Det blir inga nya järnvägsinvesteringar efter 2018, utöver de som då påbörjats,  konstaterar Forum för Nordiskt Järnvägssamarbete, NSJ. I stället satsas på underhåll och trimning, men bara på de stora banorna.

Det blir troligen inte mer pengar till infrastruktur i nästa långtidsplan än i dagens: 522 miljarder eller 681 om man räknar med länsanslagen.
Man hade fyra utmaningar att möta: urbanisering, skapa ett robust system, vara flexibel inför ny teknik och att minska klimatutsläpp. Jag motsätter mig att bygga för ökad storstadstillväxt. Det man föreslår räcker inte för att ge ett robust system. Flexibiliteten inför ny teknik verkar mycket liten på Trafikverket.

Klimatutsläppen kommer öka
Den nationella transportplanen för 2014-2029 bygger på Kapacitetsutredningen som enligt kritiker har överdriven prognos för ökningen av biltransporter men underskattar behovet av järnvägstransporter och har orealistiska siffror för flyget. Där föreslogs att flyg skulle vara huvudtransportmedel mellan de större orterna. Personbilstrafiken tros öka 25 procent och lastbilstrafiken med 55 procent. Det anses inte kostnadseffektivt att sänka klimatutsläpp genom att minska biltrafiken.
Skall utsläppen minskas behövs det mycket stora investeringar, eftersom vägtrafiken idag står för 80 procent av transporterna. Höghastighetsjärnväg påverkar inte fördelningen mellan trafikslagen. Järnvägen har för dålig kapacitet för att kunna ta över större volymer från väg.
Olönsamma järnvägar kan komma att läggas ner. Utrymmet för investeringar är begränsat. Med oförändrad totalram föreslår Trafikverket underhållet öka på bekostnad av investeringar. Det behövs 4-5 miljarder om året för att återställa standarden. Anspråken till Sverigeförhandlarna om extra investeringar till järnvägen var 160-180 miljarder kronor. Till den förra långtidsplanen kom önskemål om 800-900 miljarder.

Propp i systemet

Det mesta slukas alltså av underhållsbehov och den omdiskuterade ERMTS-satsningen. Enda föreslagna nyinvesteringen i den nya långtidsplanen är 30 miljarder för dubbelspår på Ostkustbanan. När Norrbotniabanan byggs kan inte dess kapacitet begränsas av banorna söderut. Den begränsade upprustningen av Ådalsbanan gör den till en propp i systemet.  ERTMS skall byggas ut i den sk Skandiakorridoren Stockholm-Malmö till 2018. Till 2030 skall 30 miljarder investeras i ERTMS.


Läs mer