Högst externa kostnader för vägtransporter

Högst externa kostnader för vägtransporter

Vägtransporter har högst externa kostnader av transportslagen, och kostnadstäckningen genom skatter och avgifter är låg i Sverige jämfört med grannländerna. Foto: Hejdlösa Bilder

VTI har undersökt externa kostnader och avgifter för gränsöverskridande godstransporter. Undersökningen visar inte oväntat att vägtransporter är dyrast, följt av järnväg och sist sjöfart som är billigast. Järnvägsavgifterna är också betydligt högre utanför Sverige.

VTI har fått i uppdrag att belysa hur statliga skatter och infrastrukturavgifter samt externa marginalkostnader skiljer sig åt för olika internationella godstransporter där trafikslagen konkurrerar med varandra. Resultaten visar att de externa kostnaderna per godsenhet eller lastbärare är högst för vägtransporter, följt av järnvägstransporter och lägst för sjötransporter. För de landbaserade transportmedlen är slitagekostnaderna de största externa kostnaderna.

För fem internationella godstransportrelationer, som har Sverige som start eller mål, har sammanlagt femton alternativa transportkedjor studerats:

  • Fall 1: Containertransport från Hamburg till Eskilstuna
  • Fall 2: Trailertransport från Düsseldorf till Smedjebacken
  • Fall 3: Transport av sågade trävaror från Norrköping till Rochefort
  • Fall 4: Transport av stål från Borlänge till Benelux
  • Fall 5: Containertransport från Gävle till Hamburg

I rapporten (VTI notat 10-2013) redovisas de externa marginalkostnaderna för infrastrukturen (kostnader för slitage och nedbrytning), trafiksäkerhet, CO2-utsläpp och luftföroreningar (NOx, SO2 och partiklar). I rapporten ingår väg-, järnvägs- och sjötransporter var för sig samt i kombination och avser situationen hösten 2012.

Slitaget dyrast

Generellt visar rapporten att de externa kostnaderna per godsenhet eller lastbärare är högst för vägtransporter, följt av järnvägstransporter. Lägst externa kostnader har sjötransporter. För de landtransporterna är slitagekostnaderna de största externa kostnaderna. De externa kostnaderna skulle öka om man inkluderar kostnaderna för buller och trängsel/knapphet.

Högre järnvägsavgifter utomlands 

Med hänsyn till vägtullarna på de tyska och franska motorvägarna, är avgifterna per lastbilskilometer på motorvägarna högre på kontinenten än i Sverige. För de övriga vägarna ligger avgiftsnivån i samtliga betraktade länder i samma storleksordning.

– Vi får samma bild för järnvägstransporter som för vägtransporter på motorvägar; det vill säga till följd av de mycket högre banavgifterna på kontinenten är avgifterna för järnvägstransporter genomgående högre i de berörda grannländerna än i Sverige, skriver VTI i ett pressmeddelande.
Statliga infrastrukturavgifter och skatter utgör olika stora andelar av de samlade kostnaderna för en transport mellan avsändare och mottagare.

Låg kostnadstäckning i Sverige

Internaliseringsgraden beräknas som en kvot mellan de beräknade avgifterna/skatterna och de externa kostnaderna. Internaliseringsgraden för vägtransporterna är genomgående relativ hög. I våra exempel täcks de externa kostnaderna på kontinenten till över 100 procent och i Sverige till drygt 50 procent. Motsvarande skillnad mellan Sverige och kontinenten finns för de betraktade järnvägstransporterna; här ligger internaliseringsgraden i Sverige mellan 22 och 37 procent och utanför Sverige på över 100 procent. För lastfartygen ligger internaliseringsgraden mellan 10 och 30 procent (för fartyg som går runt Danmark) respektive mellan 30 och nästan 50 procent (för fartyg som passerar Kielkanalen).

Information: Inge Vierth

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, är ett oberoende och internationellt framstående forskningsinstitut inom transportsektorn. Huvuduppgiften är att bedriva forskning och utveckling kring infrastruktur, trafik och transporter. Verksamheten omfattar samtliga transportslag. VTI har omkring 200 medarbetare och finns i Linköping (huvudkontor), Stockholm, Göteborg och Borlänge.
 


Läs mer