Fler logistikytor prioriteras i Göteborgs hamn

Fler och större terminalytor och en rejäl satsning på ytterligare logistikmark – det är vad som står i fokus i Göteborgs Hamns nyligen antagna generalplan mot 2035.

Göteborgs Hamn är hela Skandinaviens godsnav med sina 11 000 fartygsanlöp per år. Nära 30 procent av svensk export passerar här. För att stå väl rustade och möta marknadskraven i framtiden har en plan för de kommande tjugo åren tagits fram.

– Generalplanen stakar ut hur vi planerar vår fysiska utbredning. Göteborgs Hamn är godsnavet som stärker det svenska transportsystemet. Det är viktigt att såväl marknad som berörda myndigheter har en bild av vår långsiktiga utveckling, säger Arvid Guthed, hamnutvecklingschef, Göteborgs hamn, i ett pressmeddelande.

Göteborgs Hamn har sedan några år tillbaka utökat sin satsning på logistikmark i direkt anslutning till terminalerna. I december 2013 stod ett lager för importgods med Schenker Logistics som hyresgäst klart.

– Det finns en stor efterfrågan på logistikmark nära hamnen. Därför känns det bra att vi redan 2015 kan erbjuda ett helt nytt, logistikområde, Halvorsäng, på 400 000 kvadratmeter, säger Arvid Guthed.

Terminalytor för omlastning av exportgods är också ett prioriterat område.

– Vi har en hel del ytor idag som är tänkta för gods som kommer i lastbil eller med järnväg och som ska lastas om i containrar eller trailers för utskeppning. Dock måste dessa utvecklas och effektiviseras, säger Arvid Guthed.

Göteborgs Hamn planerar också att utveckla nya terminalytor och kajplatser för energiprodukter. Dessa ska ligga i ytterhamnsområdena (Risholmen och Arendal)

Utvecklingen inom sjöfart och infrastruktur går enligt Arvid Guthed hela tiden mot större fartyg, längre tåg och längre lastbilar. För att kunna möta denna utveckling är det viktigt att i god tid peka ut sina ambitioner, exempelvis i en generalplan.

– Genom att identifiera marknadens behov och tala om vad vi planerar för framtiden skickar vi viktiga signaler till inblandade aktörer att det finns en långsiktig trygghet i att satsa på Göteborg.


Läs mer