Transporterna minskar trots högtryck i svensk ekonomi

februari 10, 2016 Ekonomi , Forskning , Miljö/CSR , Transport
Transporterna minskar trots högtryck i svensk ekonomi
Transporterna på väg och järnväg minskar i Sverige och konkurrensen är hård. Fptp Transportsyrelsen

Transportarbetet på väg har minskat med hela 23 procent mellan 2008 och 2014. Foto Transportsyrelsen

 

Den svenska ekonomin har återhämtat sig. Ändå fortsätter godstransporterna på väg och järnväg att minska. Det visar en rapport om transportmarknaderna från Transportstyrelsen.

I rapporten “Transportmarknaden i siffror” kartlägger Transportstyrelsen marknaderna för person- och godstransporter på väg och järnväg. När det gäller mängden gods på de svenska vägarna och järnvägen har det minskat under de senaste åren, trots den ekonomiska återhämtningen. Medan minskningen av godset på järnväg delvis kan förklaras med kapacitetsproblem, är bilden mer svårtolkad för vägtransporterna.

– Visst kan det finnas fog för att konkurrensen från utländska godsföretag ökar, men det finns tecken på att vi i allt större utsträckning är på väg mot ett tjänstesamhälle. Godstransporter minskar till förmån för ökade persontransporter, säger Michael Stridsberg, utredare på Transportstyrelsen.

Transportarbetet på väg har minskat med hela 23 procent mellan 2008 och 2014. Transportarbetet på järnväg har under samma period minskat med 7 procent.

På persontransportsidan har stort fokus under senare år riktats mot de avregleringar av järnvägs- och kollektivtrafikmarknaden som skett. Rapporten pekar dock på att det snarare är ett ökat offentligt åtagande som bidragit till utbudsökningarna.

– Möjligheterna att resa har förbättrats bland samtliga trafikslag och resenärerna har fler valmöjligheter. Samtidigt finns det oroande tendenser i främst den subventionerade trafiken, där kostnaderna för att bedriva trafiken stigit kraftigt, säger Michael Stridsberg.

Andra slutsatser:

  • När det gäller den regionala kollektivtrafiken ser Transportstyrelsen en utmaning i ökade kostnader för trafikhuvudmännen. Många landsting dras med stora underskott på grund av ökade kostnader i sjukvården vilket påverkar möjligheten att finansiera en fortsatt utbyggnad av den regionala trafiken.
  • Mindre persontransportföretag går samman vid upphandlingar av trafik för att kunna konkurrera med de största företagen, vilket ökar risken för att de små företag som inte är med i samarbetet går under. De företag som samarbetar tenderar också att inte konkurrera med varandra vilket gör att marknaden inte fungerar som den är tänkt.
  • Inom stora delar av transportbranschen är konkurrensen hård och möjligheterna att göra stora vinster är begränsade. Lönsamheten är lägre jämfört med övriga näringslivet, men trots det visar de allra flesta företagen upp en förhållandevis god ekonomisk stabilitet.

Hela rapporten finns här: “Transportmarknaden i siffror


Läs mer