Starka siffror för Corem

oktober 27, 2016 Ekonomi , Fastigheter

Fastighetsbolaget Corem lämnar stark delårsrapport.

– Vi summerar hittills tre händelserika kvartal under året, där vi sett en kraftig ökning av fastighetsportföljen både genom ett antal förvärv men också genom egen fastighets­utveckling i form av nybyggnation. Samtidigt redovisar Corem förbättrat förvaltningsresultat och högre intjänings­förmåga, vilket gör att vi ser en fortsatt positiv utveckling för vår affär. Det skriver VD Eva Landén i en kommentar till delårsrapporten för tredje kvartalet.

Förvaltningsresultatet ökade med 36 procent till 206 mkr (152), hyresintäkterna ökade med 15 procent till 519 mkr (451) och övriga intäkter uppgick till 16 mkr (19).

Driftsöverskottet ökade med 16 procent till 422 mkr (363). Värdeförändringar fastigheter uppgick till 298 mkr (167) och värdeförändringar derivat påverkade resultatet med -219 mkr (41).

Resultat efter skatt uppgick till 502 mkr (531), vilket motsvarar 6,24 kr per stamaktie (6,56). Efter periodens förvärv av 31 fastigheter om 1 765 mkr, avyttring av två fastigheter för -92 mkr, och investeringar om 243 mkr, uppgick värdet på fastighetsportföljen till 10 001 mkr (7 776).